انتخاب مسیر

انتخاب مسير و رسيدن به هدف مورد نظر بسيار حائز اهميت است؛ چرا كه هم مي توانيم مسير پر پيچ خم را انتخاب كنيم و هم بهترين مسير را. و اين امر مستقیما بستگي به ميزان علاقه ما به آن هدف و خواسته مان دارد.

انتخاب مسير همان برنامه ریزی درست و مطلوب است؛ يعني اگر ما هدف مشخص و معيني داشته باشيم و آن هدف براي ما بسيار ارزشمند باشد، شور و شوق رسيدن به آن، اين نیروی محرکه و انگیزه را در ما ايجاد مي كند كه چگونه براي پيمودن به بهترين نحو برنامه ریزی كنيم تا بهترين نتيجه را در راه رسيدن به هدفمان بگيريم.

best

بدون هدف، برنامه ریزي معنايي ندارد؛ همانگونه كه بدون انگیزه هدف معنايي ندارد؛ پس براي رسيدن به هدف، ابتدا بايد اهداف جزئي تر را طي كرد؛ مثل پلكان يك پله كه براي رسيدن به آخرين پله بايد ابتدا از اولين پله شروع كرد.


يكي از ويژگي هاي بارز انسان، قدرت تفكر وانديشه است. انسان در طول زندگي خود هرگز از تفكر و انديشه جدا نبوده است و با تفكر صحيح توانسته است به حل مسائل و مشكلات خود بپردازد و به رشد و تعالي نائل آيد.

بنابراين،یک دانش آموز یا داوطلب کنکور در طراحي برنامه درسي مي تواند با استفاده از تفكر صحيح، مسير رسيدن به هدف خود را انتخاب کند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.