اولين بيست و پنج خانه کنکور(بخش اول)

درس زبان و ادبيات فارسي، يکي از مهمترين دروس عمومي در آزمون سراسري است. اين درس برخلاف دو درس عمومي ديگر، يعني زبان انگليسي و عربي، در برگيرنده زبان رسمي ماست؛ زباني که با آن با يکديگر صحبت کرده و ارتباط برقرار مي‌کنيم؛ اما اهميت اين درس، جداي از ضريب بالاي آن (ضريب 4)، در مقايسه با ديگر دروس عمومي، به تنوع مباحث و موضوعاتي برمي‌گردد که در بيست و پنج سؤال مطرح شده از داوطلبان خواسته ميشود. 
 
سؤالات زبان و ادبيات فارسي در آزمون سراسري از سال 1381 تاکنون نسبت به گذشته، از حيث شکلي و محتوايي، تغييراتي اساسي کرده و اين تغييرات، سبب دشوارتر شدن سؤالات و مفهومي شدن آنها شده است؛ به گونهاي که بدون تسلّط خوب بر مفاهيم و موضوعات کتابهاي زبان و ادبيات فارسي و دقت و تامل در برخي از جزييات آنها، نميتوان نتيجه رضايت بخشي در اين درس کسب کرد. اهميت ديگر درس ادبيات در اين است که اولين درس دفترچه آزمون عمومي است و خوب يا بد تست زدن در اين درس، مي‌تواند تاثير زيادي بر روحيه داوطلب برای پاسخگویی به ادامه سوالات دفترچه آزمون سراسری بگذارد.
 
سؤالات زبان و ادبيات فارسي در آزمون سراسري، جز دو بخش لغت و تاريخ ادبيات که سؤالات آن ارتباط مستقيمي با کتاب درسي دارد، در ديگر بخشها (املاء، آرايههاي ادبي، زبان فارسي و قرابت معنايي)، ارتباط صد درصد مستقيمي با کتاب درسي ندارد و مواد آن از کتابهاي خارج از کتابهاي درسي انتخاب ميشود. بودجه بندي اين سؤال‌ها در کنکور سراسری به اين ترتيب است:
 
100915043301

1) لغت: دو تا سه سؤال، به معني لغت اختصاص دارد. براي پاسخگويي به سؤالات اين بخش، دانشآموزان، علاوه بر تسلّط کامل به واژهنامههاي ادبيات دو، سه و پيشدانشگاهي، بايد با معاني برخي از واژههاي مهم که در واژه‌نامهها نيامده است نيز آشنا باشند.
 
2) املاء: از مبحث املاء، معمولاً دو سؤال طرح ميشود. در اين بخش، متني خارج از کتابهاي درسي انتخاب ميشود؛ امّا لغاتي که در اين متنها غلط املايي محسوب ميشوند، به گونه‌اي در کتابهاي درسي وجود دارند. آشنايي با لغات مهم املايي کتابهاي زبان و ادبيات فارسي، شرط لازم برای پاسخگويي به سؤالات املاء است.
 
3) زبان فارسي: از اين بخش معمولاً پنج تا شش سؤال مطرح ميشود. شمارش واج، تکواژ و واژه، ساختمان واژه، مباحث متعدد گروه اسمي، جملههاي چند جزيي و ويرايش، عمده مباحثي است که در اين چند سال از آنها سؤال طرح شده است. از مباحثي ديگر، چون فرايندهاي واجي، کلمات دخيل، شيوه بلاغي و تشخيص اضافههاي تشبيهي و استعاري نيز سؤالاتي طرح شده است. براي پاسخگويي به سؤالات زبان فارسي، علاوه بر مطالعه کتاب درسي و حل تستهاي سراسري، مطالعه‌‌ کتابهاي کمک آموزشي نيز توصيه ميشود.
 
4) تاريخ ادبيات: سه سؤال از پرسش‌هاي اين آزمون به تاريخ ادبيات اختصاص دارد. براي پاسخگويي به سؤالات اين بخش بايد درآمدهاي آغازين فصلهاي کتابهاي ادبيات فارسي، نکات تاريخ ادبياتي آغاز درسها و اعلام ادبيات فارسي دو و سه را به دقت مطالعه کرد.
 
5) آرايههاي ادبي: از مبحث آرايه، سه سؤال مطرح ميشود. چون ابيات و شواهد سؤالات آرايههاي ادبي اکثراً خارج از کتابهاي درسي است، در نهايت، درک و شناخت عميق هر يک از آرايهها و تشخيص آنها در ابيات خارج از کتابهاي درسي، شرط پاسخگويي به سؤالات اين بخش است. بهتر است که شما داوطلبان رشتههاي غير علوم انساني با مباحث و موضوعات آرايههاي ادبي در حد کتاب آرايههاي ادبي سال سوم علوم انساني آشنا شويد. 
 
6) قرابت معنايي و تناسب مفهومي: هشت تا نه سؤال به قرابت معنايي اختصاص دارد. در اين بخش، معمولاً بيت يا عبارتي از کتاب درسي انتخاب و ابياتي خارج از کتابهاي درسي در گزينهها درج ميشود؛ در اين حال، داوطلب بايد به تناسب و اشتراک مفهومي اين ابيات پي ببرد و گزينه درست را انتخاب کند. درک عميق مفاهيم کتابهاي درسي ادبيات و تشخيص اين مفاهيم در ابيات و عبارات خارج از کتاب، شرط پاسخگويي به سؤالات اين بخش است. داوطلبان عزيز بايد به این نکته کلیدی توجه داشته باشند که يک مفهوم و مطلب را ميتوان به شکلهاي گوناگون بيان کرد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.