ای جان همه جان‌ها، روح‌القدسی گویا….

ای جان همه جان‌ها، روح‌القدسی گویا

پنهان ز نظر اما، در دیدۀ جان پیدا

در مکه و در یثرب، شاهنشه ذوموکب

در مشرق و در مغرب، خورشید جهان‌آرا

عیسای فلک‌رتبت، موسای ملک‌همت

دانا به همه حکمت، در علم نظر بینا

هم مهدی و هم حارث، بی‌ثانی و بی‌ثالث

در علم نبی وارث، عالم به همه اشیا

ای در همه جا معروف، از خلق و کرم موصوف

مهدی‌صفتی موقوف، از غیب برون فرما

acba5073f5c521881eea31d5a8e57b3c-425

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.