برای تو با تمام وجود!

سلام

  سپاس خدا را به‌خاطر آن‌چه که از خدایی خودش به ما شناسانده است. و به‌خاطر آن‌چه که به‌عنوان شکر و سپاس از خودش به ما الهام کرده است.

 سپاس خدا را به خاطر شناختی که از خودش در دل ما قرار داد و به خاطر درهایی از علم و معرفت که به روی ما گشوده است.

خدا را سپاس به خاطر آن‌که ما را به سوی توحیدش هدایت کرد و با این راهنمایی ما را از کجی و انحراف در یگانه و بی‌همتا دانستن خودش بازداشت.

سپاس خدا را که قلب و زبان و اعضا و جوارح ما را به شکر و سپاس خودش گویا کرد. 

3221021119051aa6f9bd7b85299ab080f410ca98_800x1000

چنان سپاسی که به وسیله‌ی آن در زمره‌ی سپاسگزاران خلقش باشیم  و بر هر کسی که به‌خاطر خشنودی و بخشش او بر دیگران پیشی جسته است ، سبقت گیریم.

سپاسی که تاریکی‌های برزخ در پرتو‌اش بر ما روشن شود و راه رستاخیز را بر ما هموار سازد و جایگاه ما را در روزی که هر کسی به سزای عمل خود می‌رسد و به مردم ستم نمی‌شود ، روزی که دوستی هیچ‌کس به کار نمی‌آید و هیچ کس دیگری را یاری نمی‌کند ، در پیشگاه گواهان آن روز «فرشتگان ، پیغمبران و امامان» بلند گرداند.

سپاسی که موجب رسیدن به طاعت و عفو او، و سبب خشنودی و وسیله‌ی آمرزش و راه به سوی بهشت باشد. سپاسی که به وسیله‌ی آن انجام وظیفه‌ی بندگی کنیم تا در میان نیک‌بختان از دوستان نیک‌بخت او محسوب شویم  که خدا یاری دهنده و ستوده و پاک و منزه است. پس بدبخت از میان ما کسی است که برخلاف رضای خدا خود را به هلاک افکند، و نیکبخت کسی است که روی دل به سوی او آورد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.