بررسي آماري صفحه‌هاي كتاب درسي زيست‌شناسي(جمع بندی کنکور93)

 بررسی آماری زیست شناسی سال چهارم بر اساسکنکور های داخل و خارج کشور از سال 87 تا 92 نشان می دهد که مهمترین فصلها،مباحث و صفحات این کتاب در کنکورهای سراسری داخل و خارج کشور عبارتند از:

فصل اول: پروتئین سازی

تنظیم بیان ژن

ترجمه

رونویسی

از ژن تا پروتئین

11

5

1

0

فصل دوم : تکنولوژی زیستی

کابرد مهندسی  ژنتیک

توالی یابی ژن

مهندسی ژنتیک

3

1

3

 

فصل سوم:پیدایش و گسترش زندگی

گسترش حیات

تکوین جانداران

میکروسفر…

سرآغاز زندگی

0

0

2

0

فصل چهارم:تغییر و تحول گونه ها

مثال تغییر گونه ها

شواهد تغییر گونه ها

تغییر گونه ها

1

2

0

 

فصل پنجم: ژنتیک جمعیت

گونه زایی

استمرار گوناگونی جمعیت

اثر انتخاب طبیعی

تعادل در جمعیت ها

2

2

3

9

فصل ششم: پویایی جمعیت ها

رقابت به جوامع شکل..

روابط میان جانداران

الگوی رشد جمعیت

ویژگی جمعیت

3

3

3

0

 

فصل هفتم: رفتار شناسی

ارتباط جانوران

رفتارهای جانوری

تکامل رفتار

رفتار و انواع آن

3

3

3

0

فصل هشتم: شارش انرژی

تنفس سلولی

فتوسنتز

15

17

فصل نهم:ویروس ها و باکتری ها

باکتری

ویروس

11

12

 

فصل دهم: آغازیان

آغازیان

37

فصل یازدهم : قارچ ها

قارچ ها

19

 بررسي آماري صفحه‌هاي كتاب درسي زيست‌شناسي(جمع بندی کنکور93)

 

 مهم ترین مباحث و صفحات کدامند؟

بر اساس تعداد سوالاتی که از هر صفحه طرح شده اند:

 مهم ترین صفحات با توجه به میزان طرح سوال طی 6 سال اخیر:

در این بخش صفحاتی که بیش از 5 بار از آن ها سوال مطرح شده است به عنوان مهم ترین و پر سوال ترین بخش ها مرور می شوند"

تعداد سوال

تعداد صفحات

شماره صفحات

مبحث

5

3

15-17

ترجمه

9

4

22-25

تنظیم بیان ژن

9

11

90-101

تعادل در جمعیت ها

9

9

156-164

رفتار و انواع آن

17

11

178-189

فتوسنتز

15

9

193-201

تنفس سلولی

12

5

206-211

ویروس ها

11

11

212-223

باکتری ها

37

14

227-243

آغازیان

19

8

254-263

قارچ ها

 

85

تعداد صفحات

10 مبحث

 

145

تعداد سوالات

کل سوالات: 180

 

بررسی آماری زیست شناسی سال سوم بر اساس کنکور های داخل و خارج کشور از سال 87 تا 92. 

 مهم ترین فصل ها کدامند؟

بررسي آماري صفحه‌هاي كتاب درسي زيست‌شناسي(جمع بندی کنکور93) 

 

مهم ترین صفحات کدامند؟=

بر اساس تعداد سوالاتی که از هر صفحه طرح شده اند:<

شماره صفحه

تعداد سوال

شماره صفحه

تعداد سوال

6 تا 10

4

223 تا 224

2

10 تا 15

7

227 تا 230

8

19 تا 20

7

231 تا 233

3

31 تا 33

4

241 تا 244

5

39 تا 42

5

245 تا 249

13

55 تا 65

7

251 تا 255

5

67 تا 72

5

فصل 8

                45              

76 تا 77

2

 

79 تا 82

2

84 تا 93

13

تعداد کل صفحات

110

101 تا 111

5

130 تا 132

9

تعداد کل سوالات

183 سوال

138 تا 141

7

144 تا 146

4

188 تا 191

10

193 تا 204

11

 

 

مهم ترین صفحات با توجه به میزان طرح سوال طی 6 سال اخیر:

در این بخش صفحاتی که بیش از 4 بار از آن ها سوال مطرح شده است به عنوان مهم ترین و پر سوال ترین بخش ها مرور می شوند"

تعداد سوال

تعداد صفحات

شماره صفحات

مبحث

4

5

6 تا 10

دفاع غیر اختصاصی

7

6

10 تا 15

دفاع اختصاصی

7

2

19 تا 20

اختلال در دستگاه ایمنی

4

3

31 تا 33

فعالیت نورون

5

4

38 تا 42

ساختار و کار دستگاه عصبی

7

10

55 تا 66

اندام های حسی

5

6

67 تا 72

گیرنده های حسی جانوران

13

10

84 تا 93

غده های درون ریز

5

10

101 تا 111

DNA ساختمان

9

3

130 تا 132

تقسیم میتوز

7

4

138 تا 141

تقسیم میوز

4

3

144 تا 146

تولید مثل جنسی و غیر جنسی

10

4

188 تا 191

تولید مثل در گیاهان بدون دانه

11

10

193 تا 204

تولید مثل در گیاهان دانه دار

8

4

227 تا 230

هورمون های گیاهی

5

4

241 تا 244

دستگاه تولید مثل مرد

13

5

245 تا 249

دستگاه تولید مثل زن

5

5

251 تا 255

نمو درجنین انسان

 

 

بررسی آماری زیست شناسی سال دوم بر اساس کنکور های داخل و خارج کشور از سال 87 تا 92.

مهم ترین فصل ها کدامند؟

بررسي آماري صفحه‌هاي كتاب درسي زيست‌شناسي(جمع بندی کنکور93)

مهم ترین صفحات کدامند؟بر اساس تعداد سوالاتی که از هر صفحه طرح شده اند:

شماره صفحه

تعداد سوال

شماره صفحه

تعداد سوال

27 و 28

4

43و44

2

45

6

48 تا 50

4

55

2

56 و 57

7

58

3

59

2

61

2

63

5

64

5

65

2

68

3

71

2

72

3

76

10

78

2

79

6

80

3

81

2

88

7

89

2

93

3

96

2

98

3

106

6

113

2

114

4

116

4

118

3

124 تا 126

3

 

 

 

 

مهم ترین صفحات با توجه به میزان طرح سوال طی 6 سال اخیر:

 در این بخش صفحاتی که بیش از 3 بار از آن ها سوال مطرح شده است به عنوان مهم ترین و پر سوال ترین بخش ها مرور می شوند"

1-صفحه 27 و 28 ، ساختار غشا

2-صفحه 48 تا 50 ، بافت های گیاهی

3-صفحه 58 ، اندام های انسان

4- صفحه 68 ، شش پرندگان

5- صفحه 72 ، مجاری تنفسی

6- صفحه 80 ، الکتروکاردیوگرام

7-صفحه 76 ،  مقایسه گردش خون ماهی و …

8-صفحات 56 و 57 ، مقایسه تغذیه ملخ ، ..

9-صفحه 88 ، گلبول های سفید

10-صفحه 44 و 45  ، بافت های جانوری

11-صفحه 63 ، پانکراس

12-صفحه 64 ، جذب در روده باریک

13-صفحه 79 ، ساختار قلب

14-صفحه 93 ، مبحث جذب در گیاهان

15-صفحه 98 ، مبحث حباب دار شدگی

17-صفحه 106 ، مبحث ساختار نفرون و تشکیل ادرار

17-صفحه 114 تا 116،مبحث سلول ماهیچه ای….

18-صفحه 118 ،مبحث بافت  استخوان

19-صفحه 124 ،مبحث حرکت در گیاهان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.