بیا که چشمهای ما، روشنایی را در مسیر قدمهای تو می جویند!

مولا!

زمین در انتظار توست..

زمان به سویت قدم بر می دارد..

سکوت آسمان نشان از نیاز است! نیاز به یاری!!

اینجا هر صدایی از هر کجا و هر چیز برخیزد، تو را می خواند!

صدای دل سنگ را هم می توان شنید که در انتظار تو دست نیایش به سوی آسمان بلند کرده و اشک می ریزد!

وقتی دل سنگ می شکند، قلب مشتاقان را چگونه باید توصیف کرد؟

ما همه در انتظار تو همچو مرغانی پر شکسته که در امید مددکاری که زخم بالشان را ببندد و دست نوازش بر سرشان بکشد، به زمین و زمان می نگرند، بر خاک ایستاده ایم..

تو تمام عشقی!

سمبل وجود!

بی تو زندگی مجهول خواهد ماند.

پس بر دیدگان ما قدم بگذار تا بودن، زندگی و عشق در خاک ما معنا بگیرد..

بیا که چشمهای ما، روشنایی را در مسیر قدمهای تو می جویند!….

index

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.