توانایی شما چه‌قدر است؟

دفتر برنامه‌ریزی‌اش را بررسی کردم.خیلی عجیب بود! پیش‌بینی هفته‌، 50 ساعت بود اما ساعت پایان هفته ده ساعت شده بود. دفتر برنامه‌ریزی‌اش را به دستش دادم و گفتم: «خودت آن را بررسی کن.»

نگاهی انداخت و خودش هم متعجب شد. به او گفتم: «مگر هر شب تصمیمات کوتاه‌مدت روز بعد را نمی‌نوشتی؟» گفت: «هر شب برنامه‌ریزی می‌کردم روزی 12 ساعت درس بخوانم اما هر کاری می‌کردم نمی‌شد.» گفتم: «جانم! آیا توانایی آن را داری روزی 12 ساعت مطالعه داشته باشی؟» گفت: «نه» پرسیدم: «توانایی‌ات چه‌قدر است؟» گفت: «روزی 7 ساعت.» گفتم: «پس چرا روزی 12 ساعت برنامه‌ریزی نوشتی؟» گفت: «تا از درس‌ها عقب نمانم اما بیش‌تر عقب ماندم. هر شب برنامه‌ریزی را انجام دادم اما چون نرسیدم انجام دهم برنامه را رها کردم.»

به او گفتم: «اولین حسن هر برنامه‌ریزی به این است که باید متناسب با توانایی شما باشد. توانایی شما 7 ساعت در روز است اما چون برنامه‌ریزی‌ات 12 ساعت است نمی‌توانی طبق برنامه‌ی پیش‌بینی‌شده پیش بروی. فکر می‌کنی برنامه‌ریزی کردن کار درستی نیست و کم کم از دفتر برنامه‌ریزی و شناخت توانایی‌هایت فاصله می‌گیری.».همیشه به خاطر داشته باشید که برنامه‌ریزی باید متناسب با توانایی خودتان باشد و افزایش ساعت مطالعه باید به صورت تدریجی باشد.

images

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.