جدول‌ها و شکل‌هاي مهم فصل واکنش‌هاي شيميايي و استوکيومتري

جدول‌ها و شکل‌هاي مهم فصل اول شیمی سال سوم دبیزستان (واکنش‌هاي شيميايي و استوکيومتري) را بشناسيد.

· جدول حاشيه‌ی صفحه‌ي 4: نماد و معنا

· شکل 2 صفحه‌ي 8: دسته‌بندي پنج‌گانه‌ی واکنش‌هاي شيميايي

· شکل 3 حاشيه‌ی صفحه‌ي 10: نمونه‌اي از واکنش‌هاي ترکيبي

· شکل 4 حاشيه‌ی صفحه‌ي 11: نمونه‌اي از واکنش‌هاي جابه‌جايی

· شکل 5 حاشيه‌ی صفحه‌ي 12: نمونه‌اي از واکنش جابه‌جايي دوگانه

· شکل 8: معادله‌ي حجمي ترکيب شدن متان و اکسيژن

· شکل 1 صفحه‌ي 40: اثر دما بر سرعت حرکت ذره‌هاي سازنده

· جدول 1 صفحه‌ي 42: ظرفيت گرمايي ويژه‌ي برخي مواد در دماي اتاق

· شکل 2 صفحه‌ي 45: سامانه و محيط پيرامون و نمايش اجزاي سامانه‌ي يادشده

· شکل 3 صفحه‌ي 47: نمودار تغيير انرژي در يک سامانه

· شکل 4 صفحه‌ي 47: سامانه‌ي بسته

· شکل 5 حاشيه‌ی صفحه‌ي 48: فشار درون سيلندر پس از فشار و پيش از فشار

· شکل 6 صفحه‌ي 51: نمودار تغيير آنتالپي در واکنش سوختن کامل متان

· شکل 7 صفحه‌ي 52: نمودار آنتالپي براي ذوب شدن يخ

· جدول 2 صفحه‌ي 54: جدول آنتالپي استاندارد تشکيل برخي مواد در 25 درجه

· جدول 3 صفحه‌ي 56: جدول استاندارد سوختن برخي ترکيب‌هاي آلي

· جدول 4 صفحه‌ي 56: جدول استاندارد تبخير چند ماده

· جدول 5 صفحه‌ي 57: جدول استاندارد ذوب چند ماده

· جدول 6 صفحه‌ي 58: جدول آنتالپي پيوند برخي از پيوند‌هاي کووالانسي

· شکل 8 حاشيه‌ی صفحه‌ي 59: گرماسنج ليواني

· شکل 9 حاشيه‌ی صفحه‌ي 59: گرماسنج بمبي

· شکل 10 صفحه‌ي 61: مراحل تشکيل co2 از کربن و اکسيژن

· شکل 11 صفحه‌ي 66: نمودار تغيير آنتالپي براي واکنش H2 و CL2

· شکل 12 صفحه‌ي 67: نمودار تغيير آنتالپي براي واکنش سوختن متان

· شکل حاشيه‌ی صفحه‌ي 71: واکنش تبديل N2O4 به NO2  در اثر کاهش و افزايش بي‌نظمي

· شکل 13 صفحه‌ي 68: برخي از تغيير‌هاي خودبه‌خودي

· شکل 14 صفحه‌‌ي 70: ذوب شدن يخ و تبديل آب به بخار آب

· شکل 15 صفحه‌ي 70: وضعيت دو حباب پيش و پس از باز شدن شیر

· شکل 16 صفحه‌ي 74: حالت‌هاي مختلف خودبه‌خودي و غير خودبه‌خودي

C257-1

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.