راههای افزایش کیفیت مطالعه(بخش ۳ از ۴)

یادگیری در کلاس

در درس هایی که موفق تر هستید یادگیری تان در کلاس درسچ گونه است؟ آیا قبل از کلاس خودتان را برای کلاس آماده می کنید؟ چگونه؟ آیا قبل از کلاس پیش خوانی دارید ؟ تمرکزتان در کلاس چگونه است ؟ آیا در کلاس حضور فعال دارید و با دقت و تمرکز به درس گوش فرا می دهید؟ از دبیرتان سوال می پرسید به پرسش ها پاسخ می دهید؟ در جریان کلاس فعالیت ذهنی دارید هم زمان با تدریس معلم مساله و تمرین حل می کنید ؟ برای خودتان سوال و مساله طرح می کنید؟ به پرسش های دیگران پاسخ می دهید؟

بنابراین فاکتورهای کلیدی و تعیین کننده برای افزایش یادگیری در کلاس عبارتند از: پیش خوانی ، حضور فعال و با تمرکز بالا درکلاس ، فعالیت ذهنی همراه با تدریس دبیر.

gg

یادداشت برداری 

 در درسی که موفق تر هستید شیوه ی یادداشت برداری شما در کلاس چگونه است؟

آیا جزوه نویسی می کنید یا یادداشت برداری فردی و مستقل دارید؟

اگر خودتان یادداشت برداری می کنید روش یادداشت برداری تان چگونه است؟

( کلید واژه ، نکات کلیدی ، اندیشه های کلیدی، درخت دانش ، ارتباط مفاهیم با فلش(پیکان ) ، های لایت کردن قسمت های مهم با مارکر یا خط کشیدن زیر قسمت های مهم ، درست کردن جدول یا نمودار، رسم شکل و تصویر برای تجسم بهتر موضوعات و یا این که روش های دیگری دارید ؟ آیا در همه ی درس ها روش های یادداشت برداری تان یکسان است یا این که خودتان  یادداشت برداری نمی کنید و فقط جزوه ی معلم را مطالعه می کنید)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.