راه های درست درس خواندن برای کنکور

برای  درست درس خواندن چه راهکارهایی وجود دارند؟ درجواب این سئوال می توان دو راه حل را به طور کلی در نظرگرفت:

الف: موفقیت درونی یا خودی ،فاکتوری است که به خود انسان بر می گردد:

1) اراده، علاقه وتلاش خود انسان که نقش بنیادی را دارد اگر کس خودش تلاش و اراده نداشته باشد نه تنهادرس بلکه هیچ کار را انجامداده نمی تواند.

2) روش درس خواندن را باید بیداند، که آموزش این کار به استادان  بر می گردد که آنچه تجربه دارند به محصیلین یاد بدهند .

creativity_before_innovation

3) برنامه ریزی درست، که خیلی برای درس خواندن تاثیر دارد و برای پویندگان کمک می کند که از زمان اسفاده شایان را بیبرد.

4)تمرکز: آنچه که برای درست درس خواندن کومک می کند متمر کز شدن روی درس است.

5) رابطه دانش آموز باخداوند: همچنان که خیلی از بزرکان، سبب موفقیتش، رابطه تنگاتنگ که با خدایش داشت بودند. کسانی موفق بودند که هیچ گاه ازیاد مولایش غافل نمی شدند. همچنین توسل شدن به وارثان خدا.

6) تجملی و مادی نبودن: باتوجه به شرایط امروزی محصیلین نباید مادی گراباشند. همه چیزی که دربینی جامعه وجود دارند دنبالش باشند که این باعث می شود تمرکز را از دست بدهند.   

ب: موفقیت بیرونی: که این رابطه، به اطرافیان انسان است. این عامل نیز می تواند چند چیز با شد.

1) توفیق و عنایت خداوندی: آنچه که انسان در هرکار درزندگی اش مفق است. یاری ازجانب خداوند است.

2) انسان باید حوایج مادی اش به حدکافی براورده وتأ مین شود. باتوچه به شرایط امروزی.

3) استاد و مشاور خوب: این استادو مشاور است که می تواند انیرژی مثبت یا منفی به شاگردانش بدهند. این استادان است که باید تلاش شان برای یاد گرفتن محصیل باشد و کارهای مفید را به صو رت جبر به شاگردان اعمال کند.

4) مکان مطالعه مناسب: با ید برای محصیل جای مناسب را در نظر گرفت، که از آرامش روحی وجسمی برخوردار باشند.

استاد حسین احمدی،مشاور و برنامه ریز رتبه های برتر کنکور 09121009656

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.