روش صحیح مطالعه و تست زنی فیزیک برای کنکور ۹۹

درس فیزیک به عنوان درسی مھم و کاربردی برای دانش آموزان کنکوری در رشته تجربی و ریاضی محسوب میشود؛ آمار رسمی سازمان سنجش نشان می دھد که بیش از ھشتاد و پنج درصد داوطلبان کنکور ، فیزیک را زیر ده درصد می زنند و این نشان دھنده عدم آشنایی داوطلبان با روش صحیح مطالعه این درس است. نحوه مطالعه فیزیک کنکور

برای مطالعه  این درس مراحل زیر را با دقت به کارببرید:

  • تمرکز و دقت ھنگام تدریس معلم و مطالعه  دقیق جزوه به عنوان مراحل اولیه و در واقع پایه در یادگیری مباحث مورد نظر، کمک شایانی در یادگیری و پیشرفت در این درس میکند. توصیه می شود ابتدا از جزوه دبیر خود یا منبع کمک آموزشی استاندارد و به روز که مطالب را روانتر و واضحتر از کتاب درسی توضیح داده است استفاده کنید.
  • می توانید به متن کتاب درسی مراجعه کرده و مطالب را با جزئیات بیشتری بررسی کرده و تمرین ھای کتاب درسی را حل کنید. در بررسی و مطالعه کتاب درسی باید نکات مھم ،در حاشیه  کتاب یادداشت شوند؛ زیرا مباحث درس فیزیک حاوی نکات بسیار زیاد و مھمی است.
  • از حل تمرین در این درس خصوصاً تمرین ھای آخر ھر فصل غافل نشوید. این نکته مھم را ھمواره به خاطر داشته باشید که مھمترین عاملی که باعث تسلط شما در فیزیک می شود تمرین فراوان، منظم ومستمر بر مبنای یک برنامه ریزی اصولی و دقیق است.

healthcare-e-learning

  • در حل بعضی از سؤالات فیزیک می توان از دو یا سه راه حل استفاده کرد؛ بنابراین استفاده از راه حل ھای مختلف ھنگام حل تمرین، توان شما را در پاسخ دھی به سؤالات چند برابر خواھد کرد.
  • پس از حل تمرین ھای زیاد در جھت تسلط بیشتر و تست زنی استفاده از یک کتاب مکمل آموزشی الزامی است. البته از منبعی استفاده کنید که به روز و حاوی سوالات تالیفی و سوالات شبیه به کنکورھای سال ھای گذشته باشد.
  • ابتدا حتماً درسنامه  کتاب تست یا دی وی دی آموزشی خود را مطالعه کرده و سپس شروع به تست زنی کنید. سؤالات را پس از اتمام تست زنی، تحلیل کرده و سؤالات مھم را نشاندار کنید.
  • سؤالاتی را که غلط پاسخ داده اید در دفترچه ای مخصوص بنویسید و ھمراه با سؤالات مھم نشان دارشده، در طول ھفته بارھا و بارھا مرور کنید. فراموش نکنید بسیاری از رتبه ھای برتر کنکور از این روش بھره برده اند.
  • با توجه به اھمیت فیزیک سال دوازدهم ، زمان بیشتری را برای مطالعه به این درس اختصاص دھید. اما از فیزیک پایه بخصوص مباحث مرتبط با فیزیک دوازدهم ھم غافل نشوید.
  • برای تسلط بیشتر در این درس می توانید مطالب یادگرفته شده را برای سایر دوستان یا دانش آموزان مدرسه تدریس کنید و توضیح دھید.
  • به برنامه  آزمونھای آزمایشی که در آن شرکت می کنید متعهد باشید.

منبع:گاج

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.