شرط موفقيت: يک درصد نبوغ، 99 درصد عرق ريختن(بخش پایانی)

بهترين اثر هستي باش

پسرک از پدر بزرگش پرسيد: پدر بزرگ ! درباره چه مي‌نويسي؟
پدر بزرگ پاسخ داد: درباره تو پسرم؛ اما مهم‌تر از آن چه مي‌نويسم، مدادي است که با آن مي‌نويسم. مي‌خواهم وقتي بزرگ شدي، تو هم مثل اين مداد بشوي!
پسرک با تعجب به مداد نگاه کرد و چيز خاصي در آن نديد و گفت: اما اين هم مثل بقيه مداد‌هايي است که ديده‌ام !
پدر بزرگ گفت: بستگي دارد که چطور به آن نگاه کني. در اين مداد پنج صفت هست که اگر به دستشان بياوري براي تمام عمرت با دنيا به آرامش مي‌رسي.
 
images

 
صفت اول: مي‌تواني کارهاي بزرگ کني؛ اما هرگز نبايد این نکته مهم را فراموش کني که دستي وجود دارد که هر حرکت تو را هدايت مي‌کند. اسم اين دست، خداست. او هميشه بايد تو را در مسير اراده‌اش حرکت دهد.
صفت دوم:بايد گاهي از آنچه که مي‌نويسي دست بکشي و از مداد تراش استفاده کني. اين کار باعث مي‌شود که مداد کمي رنج بکشد؛ اما آخر کار، نوکش تيزتر مي‌شود و اثري که از خود به جا مي‌گذارد، ظريف‌تر و باريک‌تر خواهد بود؛ پس بدان که بايد رنج‌هايي را تحمل کني؛ چرا که اين رنج‌ها باعث مي‌شود تا انسان بهتر و کامل تری شوي.
صفت سوم: مداد هميشه اجازه مي‌دهد که براي پاک کردن يک اشتباه، از پاک کن استفاده کنيم. بدان که تصحيح يک کار خطا، هرگز کار بدي نيست؛ در واقع براي اينکه خودت را در مسير درست نگه‌داري، لازم  و ضروری است.
صفت چهارم: چوب يا شکل خارجي مداد، مهم نيست؛ زغالي اهميت دارد که داخل چوب است؛ پس هميشه مراقب باش که در درونت چه خبر است.
پنجمين صفت: مداد هميشه اثري از خود به جا مي‌گذارد؛ پس بدان هر کار که در زندگي‌ات مي‌کني، ردّي از تو به جا مي گذارد و سعي کن نسبت به هر کاري که مي‌کني، هشيار باشي و بداني که چه مي‌کني و نتایج آن را در نظر داشته باشی.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.