مطالعه به سبک ایرانی(قسمت اول)

مطالعه مفیدروزانه چقدرباید باشد؟
آیاقانون کلی برای این امر وجوددارد؟
چگونه میتوان برنامهای برای افزایش ساعات مطالعه طرح ریزی واجراکرد؟
ملاکهای پیشرفت چگونه بایدتعیین شود؟
چگونه بایدروندپیشرفت درسی خود راکنترل کنید؟


مطالعه ی این مقاله به شما کمک خواهدکرد به سوالات فوق پاسخ دهید.اماتوجه به یک نکته حائزاهمیت است.برخلاف روشهای برنامه ریزی بعضی ازمؤسسات وافرادکه بسیارجزیی است،دراینجا به روش نسبتا کلی عمل کرده ایم:چرا؟

Books_iStock_.ashx

توصیه ی یک روش تقریبا کلی برای برنامه ریزی،بر اساس این اعتقادصورت میگیردکه فرهنگ ایرانی،فرهنگی منظم وجزءنگرنیست.این یک واقعیت است که مردم ایران،حوصله ی برنامه های خیلی دقیق وجزئی راندارندواگردنبال آن هم بروندبه صورت پیگیر و مستمر ادامه نمی دهندبنابراین،درروشهای خیلی جزئی برنامه ریزی،تنها شاید تعداد بسیار معدودی ازدانش آموزان،توانایی اجراداشته باشند و بقیه بعد از مدتی معطلی حوصله شان سرمیرود.

تفاتهای فردی
برخلاف گفته ها و تبلیغات بعضی ازمردم هیچ قانون کلی برای تعیین مقدار زمان لازم مطالعه وجود ندارد.

ازیک طرف توان وحوصله ی فردی انسانهامتفاوت است،ازطرف دیگر انگیزه های دانش آموزان هم بایکدیگر فرق داردهمچنین پیش نیازها و آمادگیهای درسی همه یکسان نیست.


بنابراین مهمترازآن که به هرنحو ساعات مطالعه خود را افزایش دهیم این اهمیت داردکه ازمقدارساعات مطالعه ی خود- هرقدرهم که باشد – بهترین وبیشترین استفاده راببریم.اگرچه افزایش ساعات مطالعه ضرورت دارد اما بدترین کاردراین مورد آن است که بامقایسه ی خود با دانشآموزان دیگر، زمینه های اضطراب و یاس را در خود ایجاد کنیم.

در قسمت بعد راهکارهای تعیین یک سیستم مطالعه و برنامه ریزی فردی را ارایه خواهیم داد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.