مطالعه به سبک ایرانی(قسمت دوم)

کلید1

به جای مقایسه ی مقدارساعات مطالعه ی خودبادیگران، از زمانهای مطالعه به طور مطلوب استفاده کنید.

برنامه هایی برای افزایش ساعات مطالعه
اگر میخواهید ساعات مطالعه خودرا افزایش دهید نکته بسیار بسیارمهم این است که اصلا عجله نکنید.یک اصل روانشناسی میگوید: هر رفتار در طول زمان به وجود میآید و تغییر رفتار نیز به زمان نیازدارد. عجله و دستپاچگی درافزایش زمانهای مطالعه به نتیجه ای غیر از آشفتگی و اضطراب نخواهد انجامید. آیا این خوب است که به زور هم که شده 14 ساعت درس بخوانید ولی چیز زیادی یاد نگیرید یا این که 5ساعت درس بخوانید ولی واقعا مطالب را درک کنید. پس
:

089

اقدام برای افزایش ساعات مطالعه باید به صورت گام به گام صورت گیرد.مطمئن باشید با یک برنامه ی حساب شده و منظم میتوانید علاوه بر افزایش تدریجی ساعات درس خواندن ،از زمانهای موجود هم استفاده خوبی بکنید.


کلید2
به جای افزایش جهشی ساعات مطالعه،به صورت تدریجی و کاملا گام به گام عمل نمایید.


تعیین خط پایه
برای تغییر رفتار و افزایش ساعات مطالعه از کجا بایدشروع کنید؟

اولین گام،تعیین وضع فعلی رفتاراست که اصطلاحا به آن خط پایه گفته می شود.یعنی شما بدون هیچگونه تلاش برای افزایش این ساعات،ابتدا باید سعی کنید تشخیص دهیدکه درحال حاضر و به صورت واقعی چندساعت توان مطالعه مفید دارید.

این کارخیلی آسان است و می تواند توسط شما یا یکی از اطرافیان انجام گیرد. برای یک هفته یا ده روز نموداری رسم کنید که بردارعمودی آن نشان دهنده ی دقایق و ساعات مطالعه شما ، و بردار افقی آن نشان دهنده ی روزها باشد.هرروز میزان ساعات مطالعه راکنترل و بر روی نمودار منتقل کنید.

درپایان روزآخر ،میانگین ساعات رامحاسبه نمایید.این خط پایه ی شماست که میتواند 4یا 5ساعت و یا حتی بیشتر باشد.و این کار درواقع مبنای اقدام برای تغییر برنامه وافزایش ساعات مطالعه محسوب می شود. حال می توانید تصمیم بگیریدبراساس تواناییهای فردی خودوبایک روندمنطقی ومشخص درماه اول 60 یا 90 دقیقه ودرماههای بعدی به همین ترتیب ساعات بیشتری رابه برنامه خوداضافه نمایید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.