معرفی رشته های دانشگاهی(بخش هفدهم-زیست شناسی)

در بخش هفدهم از معرفی رشته های دانشگاهی به معرفی رشته زیست شناسی از رشته های گروه علوم تجربی می پردازیم.

هدف و ماهیّت  

هدف اين رشته تربيت کارشناسان متعهد و متخصصى است که از مفاهيم کلى و اساسى زیست شناسی آگاهى کافى داشته جنبه هاى نظرى و کاربردى اين علم را با گذرانيدن واحدهاى نظرى و کاربردى بشناسند و نيازهاى مراکز آموزشى و پژوهشي، توليدى و خدماتى را در زمينه هاى مذکور مرتفع سازند. برنامه هاى آموزشى دوره هاى کارشناسى زیست شناسی به صورت زير برنامه ريزى میشود:

۱. دبيرى زیست شناسی و زیست شناسی عمومى

۲. رشته زیست شناسی در گرایش هاى (علوم گياهي، علوم جانوري، علوم ميکروبيولوژي، علوم سلولى و مولکولي)

stock-footage-a-biologist-scientist-or-lab-tech-places-a-sample-under-the-microscope-with-a-pipette-then

 دروس اين دوره به صورت عمومي، پايه، اصلى و تخصصى گرايشى می باشد، اهم موارد لازم به ذکر در مورد گرایش هاى فوق عبارتند از:

گرایش علوم گياهى: دانشجويان با گذرانيدن دروس مشترک و اختصاصى خود که در آن ۱۰ واحد دروس اختيارى و با جنبهٔ کاربردى نيز پيش بينى شده است می توانند نياز مؤسسات پژوهشي، آموزشي، توليدى و خدماتى به کارشناسان علوم گياهى را برطرف نمايند. از جمله دروس تخصصى گرایشٔ علوم گياهى عبارتند از: جلبک شناسي، قارچ شناسي، مورفولوژى گياهي، اکولوژى گياهي، فيزيولوژى گياهي، اصول و روشهاى ردهبندى گياهان و … .

اهميت اين گرایش با توجه به نياز مراکز پژوهشى به کارشناسى علوم گياهى آشنا به مسائل گياه شناسى و فيزيولوژى گياهي، نياز علوم گياه پزشکى به کارشناسان علوم گياهي، نياز به کارشناسان علوم گياهى در کشاورزى و صنايع داروئي، غذائى و چوب و کاغذ و … نياز به کارشناسان علوم گياهى در مسائل محيط زيست، رفع نيازمندىهاى علوم طبيعى و باغهاى کشاورزى به کارشناسان علوم گياهى و پاسخگوئى به نياز مراکز آموزشى و پژوهشى در زمينهٔ تربيت مدرس و محقق علوم گياهى به خوبى روشن میشود.

 گرایش علوم جانورى: هدف اين گرایش به وجود آوردن زمينههاى مساعد براى شناخت علوم جانوري، برقرارى ارتباط صحيح آن با ساير علوم و در نتيجه تربيت کارشناسانى است که قابليت درک و حل مسائل بنيادى علوم جانورى را داشته و به جنبههاى کاربردى آن آشنا باشند. داوطلبان ورود به اين گرایش بايد در دروس – زيستشناسي، فيزيک، شيمى و رياضى دبيرستان قوى باشند.

اهميت اين گرایش با توجه به نياز علوم پزشکي، بخشهاى تحقيقاتى و آموزشى و موزهها و باغهاى وحش به کارشناس و محقق در گرایشٔ علوم جانورى به خوبى مشخص میشود. جانورشناسي، حشره شناسى و زیست شناسی مولکولي، فيزيولوژيک جانورى و … از جمله دروس تخصصى اين گرایش میباشند.

گرایش علوم ميکروبيولوژى: هدف اين گرایش شناخت جانداران ميکروسکوپى و مسائل مختلف مربوط به زندگى آنها است. داوطلبانى که ديپلم تجربى داشته باشند در اين گرایش موفقتر هستند. علاوه بر علاقه به مسائل زيستى داوطلب بايد به کارهاى آزمايشگاهى (نظير کشت ميکروارگانيزمها) علاقهمند باشد.

ميکروبيولوژى عمومي، ميکروبيولوژى محيطي، ميکروبيولوژى صنعتي، باکترىشناسي، قارچشناسى ويروسشناسي، تک ياخته شناسى و … از جمله دروس اختصاصى اين گرایش مىباشند. اهميت اين رشته با توجه به نياز صنايع غذائى و تخميرى به کارشناسان اين گرایش، نياز علوم پزشکى و داروئي، نياز سازمانهاى محيط زيست و مبارزه با آلودگى آن، نياز کشاورزى و دامپروري، نياز دانشگاهها به مدرس و محقق و … به خوبى روشن میشود.

گرایش علوم سلولى و مولکولى: تربيت کارشناسان متعهد و متخصص براى شناخت مسائل و پديدههاى زيستى در قالب سلولى و مولکولى هدف اين گرایش است. اهميت اين گرایش با توجه به لزوم بسط اين دانش، لزوم تحقيقات گسترده در زمينهٔ اعتلاء علوم پزشکى و داروئى و صنعتي، لزوم قطع وابستگى و شروع نو انديشى در مسائل علوم سلولى و مولکولي، لزوم فراهم آوردن تربيت محقق و مدرس در اين زمينه، به خوبى روشن می شود.

نکته مهمی که در مورد این رشته حایز اهمیت است این است که داوطلب ورود به اين رشته بايد علاقه مند و مستعد (خصوصاً در کارهاى آزمايشگاهي) باشد. ايمنولوژى بافت شناسي، بيوشيمى ويروسها، زیست شناسی سلولي، سيتوشيمى و … از جمله دروس اختصاصى اين گرایش میباشد.

 گرایش دبيرى زیست شناسی (زیست شناسی عمومى): فارغالتحصيلان اين گرایش با گذرانيدن دروس مشترک تخصصى خود (به همراه تعدادى دروس تربيتى به منظور آشنائى با فنون معلمي) میتوانند توانائىهاى لازم براى رفع نيازهاى وزارت آموزش و پرورش به دبيران زیست شناسی را به دست آورند.

ادامه‌ی تحصیل در مقاطع بالاتر               

  در کليه گرایش هاى فوق تا کارشناسى ارشد در داخل و تا سطوح بالاتر در خارج از کشور امکان پذير است.                

 بر اساس مصوبات جديد شوراى عالى برنامه ريزى در نظر است رشته زیست شناسی در مقطع کارشناسى داراى ۲ رشته و ۱۰ گرايش باشد.           

رشته زیست شناسی در ۵ گرايش:    

(دبيري، عمومي، علوم گياهي، علوم جانوري، دريا)

 رشته زیست شناسی سلولى مولکولى در ۵ گرايش:   

(علوم سلولى و مولکولي، ميکروبيولوژي، ژنتيک، بيوشيمي، بيوفيزيک)

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.