مهم ترین صفحات کتاب درسی زیست شناسی و آزمایشگاه 1

بررسی آماری زیست شناسی سال دوم بر اساس کنکورهای سراسری داخل و خارج کشور از سال 87 تا 92 نشان می دهد که مهم ترین فصل های این کتاب در کنکور به صورت زیر می باشد:

مهم ترین صفحات کتاب درسی زیست و آزمایشگاه1

مهم ترین صفحات کدامند؟بر اساس تعداد سوالاتی که از هر صفحه طرح شده اند:

شماره صفحه

تعداد سوال

شماره صفحه

تعداد سوال

27 و 28

4

43و44

2

45

6

48 تا 50

4

55

2

56 و 57

7

58

3

59

2

61

2

63

5

64

5

65

2

68

3

71

2

72

3

76

10

78

2

79

6

80

3

81

2

88

7

89

2

93

3

96

2

98

3

106

6

113

2

114

4

116

4

118

3

124 تا 126

3

 

 

 

 

مهم ترین صفحات با توجه به میزان طرح سوال طی 6 سال اخیر:

 در این بخش صفحاتی که بیش از 3 بار از آن ها سوال مطرح شده است به عنوان مهم ترین و پر سوال ترین بخش ها مرور می شوند"

1-صفحه 27 و 28 ، ساختار غشا

2-صفحه 48 تا 50 ، بافت های گیاهی

3-صفحه 58 ، اندام های انسان

4- صفحه 68 ، شش پرندگان

5- صفحه 72 ، مجاری تنفسی

6- صفحه 80 ، الکتروکاردیوگرام

7-صفحه 76 ،  مقایسه گردش خون ماهی و …

8-صفحات 56 و 57 ، مقایسه تغذیه ملخ ، ..

9-صفحه 88 ، گلبول های سفید

10-صفحه 44 و 45  ، بافت های جانوری

11-صفحه 63 ، پانکراس

12-صفحه 64 ، جذب در روده باریک

13-صفحه 79 ، ساختار قلب

14-صفحه 93 ، مبحث جذب در گیاهان

15-صفحه 98 ، مبحث حباب دار شدگی

17-صفحه 106 ، مبحث ساختار نفرون و تشکیل ادرار

17-صفحه 114 تا 116،مبحث سلول ماهیچه ای….

18-صفحه 118 ،مبحث بافت  استخوان

19-صفحه 124 ،مبحث حرکت در گیاهان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.