نحوه پاسخگویی داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در آزمون سراسری ۱۳۹۶

در آزمون سراسری سال ۱۳۹۶، ۱۳۷ هزار و ۶۵۲ داوطلب گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در جلسه آزمون حضور داشتند که از این میان، ۱۰۹ هزار و ۸۴۶ داوطلب به کمتر از ۱۰ درصد سؤال‌های درس ریاضی پاسخ صحیح دادند. در درس فیزیک نیز ۱۰۵ هزار و ۴۴۸ داوطلب و در درس شیمی ۹۳ هزار و ۹۱۷ داوطلب به کمتر از ۱۰ درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح داده‌اند. همچنین هیچ یک از داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در آزمون سراسری به ۱۰۰ درصد سؤال‌های درس‌های ریاضی، فیزیک و شیمی پاسخ صحیح ندادند.
به عبارت دیگر، با اینکه دروس اختصاصی، بالاترین ضریب را دارد، تعداد قابل توجهی از داوطلبان این گروه آزمایشی، بدون آمادگی لازم برای پاسخگویی این درس‌های مهم، در آزمون سراسری شرکت می‌کنند. همچنین آمار  ذکر شده، بیانگر آن است که اگر داوطلبی حتی به یک سؤال درسی که در آن ناتوان است و ضعف دارد پاسخ صحیح بدهد (و ضمناً به هیچ یک از  سؤال‌های همان درس نیز پاسخ غلط ندهد) از تعداد قابل توجهی از داوطلبان این گروه آزمایشی، وضعیت بهتری خواهد داشت.
آمار ارایه شده، تاییدی است بر اینکه کنکور، یک مسابقه است و قرار نیست که شما به همه سؤال‌های آن پاسخ صحیح بدهید؛ بلکه لازم است که در مقایسه با سایر داوطلبان، وضعیت بهتری داشته باشید، و این امر بدون دقت و هوشمندی در پاسخگویی به سؤال‌ها، به دست نخواهد آمد در این جدول، غیر از داوطلبانی که به تمامی سؤال‌ها پاسخ غلط داده‌ و در نتیجه درصد ۳۳- را کسب کرده‌اند و داوطلبانی که به ۱۰۰ درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح داده‌اند، سایر داوطلبان در گروه‌های ۱۰ درصدی مورد بررسی قرار گرفته‌اند؛ یعنی داوطلبانی که به ۹۰ تا ۹۹/۹۹ درصد سؤال‌های یک درس پاسخ صحیح داده‌اند، در گروه ۱۰۰ – ۹۰ درصد آمده‌اند یا داوطلبانی که به ۹۹/۹ درصد تا ۰ درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح داده‌اند در گروه ۱۰ – ۰ درصد محاسبه شده‌اند.
ذکر این نکته، مهم است که میانگین ذکر شده هر سال یکسان نیست؛ برای مثال، سال ۹۳، در درس عربی و فرهنگ و معارف اسلامی، هیچ یک از داوطلبان به ۱۰۰ درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح نداده‌اند، اما سال ۹۴، ۲۸ داوطلب به ۱۰۰درصد سؤال‌های عربی و ۲۱۳ نفر به ۱۰۰ درصد سؤال‌های فرهنگ و معارف اسلامی پاسخ صحیح داده‌اند. سال ۹۵ این تعداد به ترتیب ۴۴ و ۳۹ داوطلب و سال ۹۶، ۳۲ و ۳ داوطلب بوده است.
میانگین و فراوانی نمرات خام دروس عمومی شرکت کنندگان (حاضران در جلسه)  در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی
محدوده نمرات
زبان و ادبیات فارسی
زبان عربی
فرهنگ و معارف اسلامی
زبان خارجی
تعداد
میانگین
تعداد
میانگین
تعداد
میانگین
تعداد
میانگین
-۳۳/۳۳_-۳۰
۰
_
۱
-۳۳/۳
۱
-۳۳/۳
۶
-۳۲/۰
-۳۰_-۲۰
۳۸
-۲۳/۵
۴۰
-۲۳/۸
۵۲
-۲۳/۱
۷۳
-۲۳/۹
-۲۰_-۱۰
۶۳۷
-۱۳/۰
۶۸۷
-۱۳/۱
۱۳۰۷
-۱۲/۸
۷۹۶
-۱۳/۲
-۱۰_۰
۱۰۶۰۶
-۳/۵
۱۴۷۹۰
-۳/۱
۱۳۸۳۱
-۳/۷
۱۱۶۵۹
-۳/۱
۰_۱۰
۳۸۳۱۸
۴/۶
۶۱۹۷۴
۳/۳
۳۸۴۰۲
۴/۰
۶۱۷۵۳
۲/۲
۱۰_۲۰
۳۱۱۸۲
۱۵/۲
۲۵۵۵۳
۱۴/۲
۲۳۴۸۶
۱۴/۵
۱۵۷۸۹
۱۴/۴
۲۰_۳۰
۲۴۲۷۶
۲۴/۸
۱۴۲۹۵
۲۴/۱
۲۱۱۵۴
۲۴/۴
۱۳۱۱۹
۲۴/۴
۳۰_۴۰
۱۵۴۸۳
۳۴/۴
۶۹۰۷
۳۴/۴
۱۴۳۶۳
۳۴/۵
۹۱۸۱
۳۴/۵
۴۰_۵۰
۸۹۴۳
۴۴/۰
۵۰۲۶
۴۴/۴
۱۱۷۰۳
۴۴/۴
۷۹۸۲
۴۴/۵
۵۰_۶۰
۴۹۳۸
۵۴/۱
۳۰۵۱
۵۴/۶
۶۹۵۹
۵۴/۳
۵۷۳۳
۵۴/۶
۶۰_۷۰
۲۰۵۵
۶۴/۷
۲۵۷۳
۶۴/۵
۴۳۶۵
۶۴/۱
۴۹۰۸
۶۴/۷
۷۰_۸۰
۸۵۷
۷۴/۴
۱۵۰۰
۷۴/۶
۱۵۲۱
۷۴/۱
۳۳۲۰
۷۵/۰
۸۰_۹۰
۲۶۵
۸۳/۹
۹۸۴
۸۴/۲
۴۷۳
۸۳/۴
۲۵۰۷
۸۵/۱
۹۰_۱۰۰
۵۲
۹۲/۴
۲۳۹
۹۳/۵
۳۲
۹۲/۹
۶۴۷
۹۳/۹
۱۰۰درصد
۲
۱۰۰/۰
۳۲
۱۰۰/۰
۳
۱۰۰/۰
۱۷۹
۱۰۰/۰
کل
۱۳۷۶۵۲
۱۹/۱
۱۳۷۶۵۲
۱۳/۶
۱۳۷۶۵۲
۲۰/۱
۱۳۷۶۵۲
۱۸/۰
 
میانگین و فراوانی نمرات خام دروس اختصاصی شرکت کنندگان (حاضران در جلسه)  گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی
محدوده نمرات
ریاضی
فیزیک
شیمی
تعداد
میانگین
تعداد
میانگین
تعداد
میانگین
-۳۳/۳۳_-۳۰
۰
_
۰
_
۰
_
-۳۰_-۲۰
۴
-۲۱/۵
۱۸
-۲۱/۷
۲۰
-۲۲/۷
-۲۰_-۱۰
۳۳۲
-۱۲/۵
۳۹۳
-۱۳/۰
۳۹۸
-۱۲/۹
-۱۰_۰
۲۸۸۲۶
-۱/۸
۲۶۸۴۲
-۲/۱
۱۴۳۷۹
-۲/۲
۰_۱۰
۸۰۶۸۴
۲/۴
۷۸۱۹۵
۲/۳
۷۹۱۲۰
۲/۹
۱۰_۲۰
۱۲۸۰۱
۱۴/۲
۱۵۰۹۷
۱۴/۴
۲۳۰۹۳
۱۴/۱
۲۰_۳۰
۶۷۴۶
۲۴/۴
۸۴۴۱
۲۴/۳
۱۱۰۸۹
۲۴/۱
۳۰_۴۰
۳۶۱۹
۳۴/۵
۴۲۲۹
۳۴/۴
۴۷۳۱
۳۴/۲
۴۰_۵۰
۲۲۰۰
۴۴/۳
۲۳۴۹
۴۴/۳
۲۵۷۱
۴۴/۳
۵۰_۶۰
۱۲۵۰
۵۴/۵
۱۱۲۸
۵۴/۴
۱۲۰۳
۵۴/۴
۶۰_۷۰
۶۷۶
۶۴/۳
۶۱۵
۶۴/۱
۶۷۱
۶۴/۱
۷۰_۸۰
۳۳۶
۷۴/۳
۲۲۷
۷۳/۹
۲۴۴
۷۴/۰
۸۰_۹۰
۱۴۳
۸۳/۸
۱۰۲
۸۴/۰
۱۱۹
۸۳/۳
۹۰_۱۰۰
۳۵
۹۳/۹
۱۶
۹۲/۹
۱۴
۹۳/۴
۱۰۰درصد
۰
_
۰
_
۰
_
کل
۱۳۷۶۵۲
۶/۳
۱۳۷۶۵۲
۶/۷
۱۳۷۶۵۲
۸/۷
 
 
نفرات برتر گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی چه درصدهایی آورده‌اند؟
«اگر یک درس اختصاصی را ۱۰۰ درصد بزنید ، حتما رتبۀ دو رقمی می‌آورید.»
این جمله را بارها از زبان داوطلبان کنکور شنیده‌ایم؛ افرادی که بر اساس شایعاتی که شنیده‌اند، تصور می‌کنند اگر روی یک درس که نقطۀ قوت آنهاست، سرمایه گذاری کنند و تلاش کنند تا به ۱۰۰ درصد سؤال‌های آن پاسخ صحیح بدهند، رتبۀ ایده آلی در آزمون سراسری کسب خواهند کرد. این افراد در نتیجه، تمام همّ و غمّ خود را صرف فراگیری یک درس می‌کنند و با این کار خود، دو آسیب جدی می‌بینند: از یک سو احتمال اینکه بتوانند به ۱۰۰ درصد سؤال‌های یک درس پاسخ صحیح بدهند، بسیار کم خواهد بود (تصور کنید که داوطلبی که خود را برای پاسخگویی به ۱۰۰ درصد سؤال‌های یک درس آماده کرده است، اگر ناگهان با سؤال‌هایی مواجه شود که نتواند به تعدادی از آنها پاسخ بدهد، روحیۀ خود را از دست می‌دهد و حتی امکان دارد که در حد دانش و اطلاعات خویش نیز نتواند به سایر دروس پاسخ دهد) و از سوی، دیگر از درس‌های دیگر باز می‌مانند و نمی‌توانند در سطح مناسبی به سؤال‌های سایر دروس پاسخ دهند.
در زیر، میانگین درصد ۱۰۰۰ نفر اول کشوری گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در تمامی دروس آزمون سراسری ارایه شده است. همچنین در هر درس، بهترین درصد و بدترین درصد در بین ۱۰۰۰ نفر اول آمده است. توجه داشته باشید که این آمار، برای آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ است و میانگین ذکر شده در هر سال تغییر می‌کند.
میانگین، کمترین و بیشترین درصد دروس گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در بین رتبه های کشوری کمتر از ۱۰۰۰
 
زبان و ادبیات فارسی
زبان عربی
فرهنگ و معارف اسلامی
زبان خارجی
ریاضی
فیزیک
شیمی
میانگین
۶۹/۸
۷۸/۹
۷۰/۷
۷۴/۷
۶۸/۴
۶۳/۸
۶۳/۰
کمترین درصد
۱۹/۵
۱۶/۰
۲۵/۴
۵/۴
۲۰/۰
۲۸/۲
۸/۶
بیشترین درصد
۱۰۰/۰
۱۰۰/۰
۱۰۰/۰
۱۰۰/۰
۹۸/۲
۹۷/۱
۹۶/۲

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.