نحوۀ پاسخگويي داوطلبان گروه آزمايشي علوم تجربي در آزمون سراسري سال 1395(بخش دوم)

بر اساس آمار منتشر شده از سوی سازمان سنجش آموزش کشور تعداد 465 هزار و 315 داوطلب گروه آزمايشي علوم تجربي در جلسه آزمون سراسري سال 95 حضور داشتند و به چهار درس عمومي و پنج درس اختصاصي پاسخ دادند؛ در اين ميان، تعدادي از داوطلبان توانسته‌اند درصدهاي خوب و قابل قبولي کسب کنند و متاسفانه تعداد قابل توجهي از داوطلبان نيز درصد خوبي در بعضي از دروس کسب نکرده‌اند؛

این دسته، همان داو.طلبانی هستند که بدون مطالعه دقيق و عميق درس­هايشان در اين جلسه حضور يافته‌اند. در جدول پيوست، آمار پاسخگويي کل داوطلبان گروه آزمايشي علوم تجربي آزمون سراسري سال 1395 خدمتتان ارايه مي‌شود؛ البته قبل از آن ، براي بهره برداري هرچه بيشتر شما از اين آمار، توجهتان را به نکاتي چند جلب مي‌کنيم.

42991361%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1_%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%db%8c

ميانگين و فراواني نمرات خام دروس عمومي حاضران در جلسه در گروه آزمايشي علوم تجربي آزمون سراسري 95
محدوده نمرات
زبان و ادبيات فارسي
زبان عربي
فرهنگ و معارف اسلامي
زبان خارجي
تعداد
ميانگين
تعداد
ميانگين
تعداد
ميانگين
تعداد
ميانگين
-33/33_-30
6
-33/1
11
-32/6
9
-33/0
13
-32/5
-30_-20
283
-22/9
328
-23/1
209
-22/6
513
-22/8
-20_-10
3021
-13/1
3534
-13/0
2418
-13/0
5538
-13/1
-10_0
35413
-2/5
89898
-1/8
37243
-2/1
204371
-1/1
0_10
68351
5/7
131270
5/3
76993
5/7
99757
4/9
10_20
103325
15/5
106889
14/9
101236
15/3
56491
14/9
20_30
89845
25/3
55401
24/9
72833
25/2
29722
25/1
30_40
79576
35/0
34264
34/8
62430
35/0
23050
35/0
40_50
43240
45/0
17380
45/0
39942
45/1
14948
45/1
50_60
26348
54/7
12742
55/0
32540
55/1
12168
55/1
60_70
10249
64/7
7233
65/1
19334
65/1
7874
65/2
70_80
4469
74/4
4521
74/8
13172
74/8
6340
75/2
80_90
1030
84/4
1480
84/7
5189
84/8
3307
85/4
90_100
150
92/7
330
92/9
1568
93/0
1043
93/4
100درصد
9
100/0
34
100/0
199
100/0
180
100/0
کل
465315
24/5
465315
15/2
465315
26/5
465315
11/4

 

ميانگين و فراواني نمرات خام دروس اختصاصي حاضران در جلسه در گروه آزمايشي علوم تجربي آزمون سراسري 95
محدوده نمرات
زمين شناسي
رياضي
زيست شناسي
فيزيک
شيمي
تعداد
ميانگين
تعداد
ميانگين
تعداد
ميانگين
تعداد
ميانگين
تعداد
ميانگين
-33/33_-30
16
-32/4
6
-33/1
4
-32/0
1
-33/3
3
-33/3
-30_-20
974
-22/5
604
-21/7
105
-22/5
557
-21/7
237
-22/5
-20_-10
9400
-13/1
5696
-12/4
6063
-12/6
5788
-12/4
3985
-12/7
-10_0
344198
-1/0
215556
-1/0
154426
-2/0
212246
-1/1
187301
-1/2
0_10
88521
4/4
147445
4/8
177368
4/2
158019
4/6
162977
4/5
10_20
18349
14/0
46395
15/1
58000
14/2
44097
14/8
61319
14/5
20_30
2808
24/5
22568
25/3
27798
24/8
19335
25/2
24409
24/7
30_40
757
33/9
13403
35/3
16782
34/8
11195
35/3
13246
34/6
40_50
207
44/3
7443
45/2
12146
44/6
6778
45/2
6467
44/7
50_60
66
54/8
3624
55/0
7512
54/7
3902
55/2
3177
54/7
60_70
13
64/7
1589
64/9
3507
64/4
2017
65/0
1360
64/8
70_80
5
73/4
680
75/0
1355
73/7
973
74/9
586
74/4
80_90
1
84/0
231
84/5
241
83/7
329
84/4
199
84/3
90_100
0
0/0
64
93/9
8
92/5
67
92/9
46
93/1
100درصد
0
0/0
11
100/0
0
0/0
11
100/0
3
100/0
کل
465315
0/6
465315
6/1
465315
8/0
465315
5/8
465315
6/5
 
نفرات برتر کنکور چه درصدهايي مي­آورند؟
«اگر زيست‌شناسي را خوب بزنيد، قبولي شما در آزمون سراسري تضمين شده است.»، «اهميت عربي از همۀ درس‌هاي عمومي بيشتر است؛ چون بچه‌ها به سؤال­هاي اين درس خوب پاسخ نمي­دهند.»
 
شبيه جملات فوق را دربارۀ هر درسي از سوي برخي از  مؤسسه‌هاي آموزشي يا مدرسان کنکور مي‌شنويم؛ افرادي که مدعي هستند اگر در يک درس يا تعدادي از دروس، درصد خوبي کسب کنيد، رتبه خوبي در آزمون سراسري به دست مي‌آوريد؛ اما درصد رتبه‌هاي برتر آزمون سراسري بيانگر چيز ديگري است. مي‌بينيد که ميانگين داوطلبان برتر، در همۀ دروس آزمون سراسري به طور نسبي يکسان است؛ به عبارت ديگر، داوطلبان برتر براي موفقيت و کسب درصد خوب در همۀ دروس تلاش مي­کنند.
 
در جدول زير، ميانگين درصد نمرات خام 1000 نفر اول کشوري گروه آزمايشي ­علوم تجربي در تمامي دروس آزمون سراسري سال 1395 ارايه شده است. همچنين در هر درس، بهترين درصد و بدترين درصد در بين 1000 نفر اول آمده است. توجه داشته باشيد که اين آمار صرفاً براي آزمون سراسري سال 1395 است و ميانگين ذکر شده  در هر سال تغيير مي‌کند.
درصد نمرات خام دروس رتبه‌هاي کشوري کمتر از 1000 در گروه آزمايشي علوم تجربي آزمون سراسري 95
 
زبان و ادبيات فارسي
زبان عربي
فرهنگ و معارف اسلامي
زبان خارجي
زمين شناسي
رياضي
زيست شناسي
فيزيک
شيمي
ميانگين
77/9
80/1
86/2
76/5
5/4
67/1
73/4
72/7
69/7
کمترين درصد
30/7
14/7
46/7
18/7
-9/3
23/4
31/3
27/8
35/3
بيشترين درصد
100/0
100/0
100/0
100/0
73/4
100/0
93/2
100/0
100/0
 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.