يادگيري موفقيت آميز (انجام دادن + بازخورد)

اگر چه اين عناصر (انجام دادن و بازخورد) از اجزاء اساسي يادگيري موفقيت آميز است، دو مورد ديگر نيز وجود دارد که لازم است مدنظر قرار گيرد. اين دو مورد از طريق سئوال دربارۀ تجربيات بدون موفقيت به راحتي مشخص مي شود:

توضيح دهيد که مرتکب چه اشتباهي شده ايد.

جواب اين سئوالات پيچيده است. اما يک الگوي کاملاً مشخصي را به دست مي دهد. در ابتدای کار، معمولاً بعضي از پاسخ دهندگان جوابهايشان را به وجود اشتباه در اصول «انجام دادن» و «بازخورد» که قبلاً ذکر شد ارتباط مي دهند، به عنوان مثال: 1-فقدان تمرين 2-بازخورد نامناسب. اما بايد به عوامل بيشتري که در پاسخ هاي اکثر افراد پيدا مي شود، توجه کرد که مهمترین آنها عبارتند از:

images77

1-فقدان انگيزه

2-ترس از شکست

3-ندانستن ارزش انجام دادن آن

4-فقدان زمان لازم براي درک آن

5-عدم آگاهي و شناخت قبل از شروع به کار

موارد مذکور به دو اصل ديگر يادگيري موفقيت آميز احتياج دارد: «نيازمندي،» و «جذب و درک» که هر کدام را مختصراً مورد بررسي قرار مي دهيم:

الف. نيازمندي

اگر کسي فاقد انگيزش لازم برای یادگیری باشد احنمال ندارد که يادگيري موفقيت آميز براي وي اتفاق بيفتد زيرا يادگيري موفقيت آميز مستلزم مقداري انگيزش است. با وجود اين، انگيزش کلمۀ سرد و بي روحي است و روانشناسان بيشتر از افراد ديگر از آن استفاده مي کنند. اما «نيازمندي» نسبت به انگيزش، انساني تر است. زيرا که همۀ معاني نياز و کمبود را مي دانند و همچنين «نيازمندي» به چيزي بيشتر از انگيزش صرف اشاره مي کند، و دقيقاً در مرکز احساسات و اميال انساني قرار دارد. وقتي يک چنين احساسي قوي در کار باشد به يادگيري کمک مي کند و به نتايج بي نظير و قابل ملاحظه اي مي انجامد. با رضايت خاطر، هميشه از اين مسئله در تعجب بوده ايم که چگونه اشخاص زرنگ وقتي که واقعاً مي خواهند کاري را انجام دهند معمولاً خوب از عهدۀ آن برآيند.

ب. جذب و درک اين موضوع دربارۀ ادراک تجربۀ يادگيري، همچنين دربارۀ ادراک بازخورد دريافت شده از ديگران است. جذب مربوط است به

(1) مرتب کردن مطلب مهمي که يادگرفته شده، (2) استخراج عقايد اصلي از اطلاعات زمينه (3) چيدن موضوعات و مطالب در دورنماي جالب، (4) و به طور کلي جذب يعني ايجاد يک نوع حس مالکيت نسبت به آنچه که يادگرفته شده است.اين کلمه از نظر معني جدا از کلمه اي است که روانشناسان به عنوان «تفکر» مطرح مي کنند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.