پیام روز: برنامه بریز ، خوشحال نباش!

سلام

حتّی اگر بارها و بارها آزمون آزمایشی داده باشی ، اوّلین آزمونی که در دوران آماده‌سازی برای آزمون سراسری برگزار می‌کنی حسّ و حال دیگری دارد. حسّی مثل این‌که چیزی را برای اوّلین بار در زندگی‌ات تجربه می‌کنی.

اصلا به این موضوع به این کاری ندارم که هدف تو از شرکت در آزمون آزمایشی چه بوده‌است ، امّا هدف اغلب داوطلبان این است که آموخته‌ها و دانسته‌های خود را در شرایطی مشابه با جلسه کنکور بسنجند و بفهمند که چه مقدار از درس‌هایی را که قرار بوده است مطالعه کنند ، یادگرفته‌اند.

images

اجازه بده همین ابتدای کار مطلبی را روشن کنم و با هم قول و قراری بگذاریم. اطّلاع از میزان دانسته‌ها چیزی را برای تو حل نمی‌کند بلکه این ندانسته‌ها و نیاموخته‌ها هستند که تکلیف را برای ادامه‌ی مسیر روشن می‌کنند.دانسته‌ها را که می‌دانی و آموخته‌ها را هم که آموخته‌ای پس باید چیزهایی را که در دانستن و آموختن آن‌ها مشکل داشته‌ای، شناسایی کنی و برای فراگیری آن‌ها چاره‌ای بیاندیشی.

این دو نگرش، دو واکنش متفاوت را باعث می‌شود. اگر آموخته‌ها و دانسته‌ها برای تو اهمّیّت داشته باشند ، درصدها و نمراتی که در هر آزمون خواهی گرفت سبب خوشحالی و ناراحتی تو خواهند شد. این حال اغلب داوطلبان آزمون سراسری در دوره‌ی آماده سازی است. امّا تو به خوشحالی یا ناراحتی نیاز نداری بلکه مهم‌ترین نیاز تو در این دوران تلاش پیگیر و فعّالیّت علمی مداوم بر مبنای یک برنامه ریزی دقیق است که این کار با اهمّیّت دادن به نیاموخته‌ها حاصل می‌شود.

بنابراین وقتی کارنامه‌ی آزمون را نگاه می‌کنی به جای این که از درصد 80 خوشحال و از درصد 20 ناراحت و دلخور باشی ، تکلیفت را مشخّص کن که برای به‌دست آوردن 20 درصد باقی مانده و 80 درصد دارای اشکال چه برنامه‌ای باید داشته باشی و چه تلاشی باید انجام دهی. مطمئن باش جز این روش ، هیچ روش دیگری مسیر موفّقیّت در کنکور سراسری را به تو نشان نخواهد د اد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.