چند نكته براي مطالعه‌ي مبحث « الكتريسته ساكن »

1-لازم است براي درك مفاهيم پايه‌اي مانند بار الكتريكي، جسم رسانا و نارسانا، پايستگي بارالكتريكي و القاي بارالكتريكي حتما فصل 3 كتاب فيزيك (1) سال اول دبیرستان را با دقت تمام مطالعه كنيد.

2-براي حل مسائل نيروي الكتريكي و محاسبه‌ي برايند نيرو در شكل‌هاي مختلف، لازم است با تجزيه‌ي بردارها و خاصيت جمع و تفريق  آن‌ها آشنايي كامل داشته باشيد.

fire-electricity-background

3- براي يافتن جهت حركت بارهاي مثبت و منفي در ميدان‌هاي التريكي، يافتن نيروي وارد بر بارهاي ساكن يا متحرك، تشخيص كاهش يا افزايش پتانسيل  الكتريكي با توجه به جهت حركت و … توجه به جهت خط‌هاي ميدان براي بارهاي مثبت ومنفي بسیار ضروري است.

4- براي اين‌كه در تشخيص علامت مثبت يا منفي كار، انرژي پتانسيل الكتريكي و پتانسيل التريكي دچار اشتباه نشويد لازم است معني ومفهوم اين سه كميت را نه به صورت فرمولي بلكه به صورت مفهومي ياد بگيريد.‍‍‍‍‍

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.