چند نكته در مورد مبحث تعادل شيميايي

در این مقاله سعی داریم چند نكته مهم در مورد مبحث تعادل شيميايي را به شما داوطلبان کنکور ارایه دهیم:

بودجه‌بندي کنکور در چند سال اخير:

85

86

87

88

89

90

91

92

4

2

4

4

3

3

3

4

مباحث تست‌خيز اين فصل عبارت‌اند از:

سا

– اشکال

فصل تعادل شيميايي بيش از فصل سنتيک متکي بر اشکال است. آدرس مهم اين اشکال که مورد توجه طراحان آزمون‌هاي سراسري و آزمون‌هاي کانون هستند به شرح ذيل است.

1.    شکل «فکر کنيد»، صفحه‌ي 24

2.    شکل 1 صفحه‌ي 34

3.    شکل «خود را بيازماييد» صفحات 26 و 27 (سرعت‌سنج‌ها)

4.     شکل 3 صفحه‌‌ي 34

5.     شکل 4 صفحه‌ي 35

6.    شکل‌‌هاي «فکر کنيد»، صفحات 36 و 37

7.    شکل‌‌هاي «فکر کنيد»، صفحات 39 و 40

8.    شکل‌‌هاي «فکر کنيد»، صفحات 41 و 42

9.     شکل 5، صفحه‌ي 43

– جدول‌ها و نمودارها

در اين فصل، نمودارها و جدول‌ها اهميت ويژه‌اي دارند. نشاني نمودارها و جدول‌‌هاي مهم در زير آورده شده است:

1. دو نمودار «فکر کنيد» صفحات 27 و 28

2. نمودار مقايسه‌ي و K در حاشيه‌ي صفحه‌ي 38

3. نمودار «بيش‌تر بدانيد» در حاشيه‌ي صفحه‌ي 45

4. جدول 3 صفحه‌ي 47 (اثر دما و فشار بر مقدار آمونياک توليدي در فرايند هابر)

– رنگ‌ها

در فصل تعادل شيميايي، رنگ‌هاي متنوعي مطرح شده‌اند که در اثر جابه‌جايي تعادل به رنگ‌هاي ديگر تبديل مي‌شوند. رنگ‌ها و ترکيبات شيميايي آن‌ها به صورت زير است:

الف: تعادل کبالتII  کلريد

ب: تعادل  2 NO2«—–»N2O4

N2O4بي‌رنگ

NO2قهوه‌اي (آجري)

تذکر: اغلب تست‌ها در مورد اثر دما بر اين دو تعادل مطرح مي‌شوند.

توجه به تعريف واکنش‌هاي برگشت‌پذيري و برگشت‌ناپذير

1. رنگ نمک آب پوشيده‌ي کبالت (II) کلريد 6 آبه، صورتي است. در صورتي که اين نمک بدون آب باشد، رنگ آن آبي خواهد بود. پس حتماً اين رنگ‌ها را به خاطر بسپاريد.

2. فکر کنيد صفحه‌ي 24 کتاب درسي بيش از آن‌چه شما فکر مي‌کنيد مهم است؛ زيرا از فصل 2 شيمي چهارم، همواره سؤالاتي در کنکور سراسري سال‌هاي اخير آمده است.

3. به ياد داشته باشيد که يکاي ثابت تعادل با توجه به واکنش تعادلي مورد نظر مشخص مي‌شود. پس واکنش‌هاي تعادلي وجود دارند که فاقد يکا هستند.

4. در تعادل‌هاي همگن، واکنش‌دهنده‌ها و فراورده‌هاي يک واکنش تعادلي حتماً بايد در يک فاز باشند؛ در صورتي که واکنش‌هاي کاتاليزشده‌ي همگن، مواد واکنش‌دهنده و کاتاليز بايد در يک فاز قرار بگيرند و فراورده‌ها در اين قسمت بي‌نقش‌اند.

5.در فرمول ثابت تعادل، هيچ گاه غلظت‌هاي ماده‌‌ي جامد يا مايع خالص نوشته نمي‌شود؛ زيرا در هر دماي معين، غلظت چنين ماده‌اي بدون توجه به مقدار آن ثابت خواهد بود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.