کنکوری ۹۹: به قله نگاه نکن…

به کوه که می‌رفتیم همیشه به کسانی که تازه به این رشته روی آورده بودند می‌گفتیم «خسته که شدی به قله نگاه نکن.»

باید این اصل را قبول کرد که کوه رفتن در اکثر مواقع یعنی به قله رسیدن. چون ناامیدی به شما دست خواهد داد برگرد و به عقب نگاه کن که چه‌قدر راه را طی کرده‌ای. در این‌جاست که انسان امیدوارتر می‌شود و بر خستگی خود غلبه می‌کند.

زمان هم به کمک شما آمده است. روزگار بلندتر می‌شود. از وقت به نیکی استفاده کنید. به برنامه‌های آزمون های آزمایشی که در پیش دارید توجه کنید.دفتر برنامه‌ریزی را بهتر از قبل و با دقت و وسواس بیشتری پر کنید. صبح را با نرمشی مختصر زودتر از پیش شروع کنید و چند نفس عمیق بکشید. به خدا توکل کنید و با انگیزه مضاعف ادامه بدهید. آینده از آن شماست. به پیش…

help-button_large1

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.