گام‌هایت را محکم بردار

به شکل و قیافه‌ات در آینه نگاه کن. چه تصوری از خود داری؟ چه‌قدر در چهره‌ات عزم و اراده دیده می‌شود؟ تا چه اندازه در مورد اهدافت مصمم و جدی هستی؟

راه برو؛ به گام‌هایت بنگر و بر پاهایت تمرکز کن. گاهی شل و گاهی محکم قدم برمی‌داری؟ همیشه راست‌قامت گام بر زمین می‌گذاری؟

حالا بیا و به یک جمع‌ و تفریق بنشین؛ یک جمع‌بندی از کارهایی که باید انجام بدهی و کارهایی که نبایستی انجام ندهی؛ درس هایی که باید بخوانی، برنامه‌ای که باید داشته باشی؛ هدفی که به آن می‌اندیشی؛ زمانی که نباید هدر دهی و… .به موارد فوق خوب فکر کن.

index

آیا در کارهایت دقت کرده‌ای؟ از نتیجه‌ی کارهایت راضی هستی؟ چه‌قدر خودت را جدی و بااراده ارزیابی می‌کنی؟

برنامه‌ی زمانی معقول و واقع‌بینانه برقرار کن. وقت خود را بین مطالعه و انجام دیگر کارها بطور اصولی و به‌درستی تقسیم کن. برای وقت مطالعه‌ی خود برنامه‌ی زمانی معقول در نظر بگیر و از این برنامه پیروی کن.

نظم و انضباط فردی داشته باش و عادات خود را در زمینه‌ی مطالعه گام به گام بهبود ببخش. گام‌هایت را محکم و استوار بردار.

می‌توان برای موفق نشدن بهانه‌های زیادی آورد. می‌توان آسمان و ریسمان را به هم بافت و می‌توان از زمین و زمان ایراد گرفت اما به‌جای همه‌ی این‌ها به گام‌ها و اهداف و برنامه‌ای که خواهی داشت نگاه کن؛ باز هم به دنبال بهانه می‌گردی؟ 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.