گزارش مختصری درباره ثبت‌نام، توزیع کارت و برگزاری آزمون سراسری سال ۱۳۹۷

 
۱-   مرحله اول ثبت‌نام برای شرکت در آزمون سراسری سال  1397 به منظور پذیرش دانشجو در دوره‌های روزانه، نوبت دوم (شبانه)، نیمه‌حضوری، مجازی، پردیس خودگردان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، دانشگاه پیام‌نور، مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی و همچنین متقاضیان رشته‌های با آزمون دانشگاه آزاد اسلامی، که پذیرش آنها بر اساس آزمون صورت می‌پذیرد، از روز یکشنبه ۱/۱۱/۹۶ (اول بهمن ماه ۱۳۹۶) از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور آغاز شد و با در نظر گرفتن مهلت تمدید شده، در روز دوشنبه ۱۶/۱۱/۹۶ (شانزدهم بهمن ماه ۹۶) پایان پذیرفت.
۲-     در مرحله اول ثبت‌نام آزمون سراسری سال ۱۳۹۷، تعداد ۹۵۱۰۸۵ نفر ثبت‌نام نموده‌اند.
۳-   بر اساس برنامه زمانی اعلام شده، اطلاعات ثبت‌نامی داوطلبانی که در مهلت تعیین شده (از ۱/۱۱/۹۶ لغایت ۱۶/۱۱/۹۶) ثبت‌نام نموده بودند، یعنی تعداد ۹۵۱۰۸۵ داوطلب، از روز یکشنبه ۱۳/۱۲/۹۶ (سیزدهم اسفندماه ۹۶) لغایت روز چهارشنبه ۱۶/۱۲/۹۶ (شانزدهم اسفندماه ۹۶) روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفت.
۴-    از سوی دیگر، به منظور مساعدت با داوطلبانی که در مهلت مقرر به هر دلیل، برای ثبت‌نام اقدام ننموده بودند، ترتیبی اتخاذ گردید که این‌دسته از متقاضیان نیز بتوانند منحصراً از روز یکشنبه ۱۳/۱۲/۱۳۹۶ (سیزدهم اسفندماه ۹۶) لغایت پایان روز چهارشنبه ۱۶/۱۲/۹۶ (شانزدهم اسفندماه ۹۶) با مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت‌نام و همچنین مفاد اطلاعیه‌های مورخ ۱/۱۱/۹۶ (اول بهمن ماه ۹۶) و ۱۴/۱۱/۹۶ (چهاردهم بهمن ماه ۹۶) با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور و خرید کارت اعتباری ثبت‌نام، نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند. بر اساس آمار گزارش شده، تعداد ۶۰۲۹۹ داوطلب نیز در مرحله دوم ثبت‌نام، نسبت به ثبت‌نام برای شرکت در آزمون سراسری سال ۹۷ اقدام نموده‌اند.
۵-   بر اساس اطلاعیه این سازمان، ثبت‌نام‌کنندگان مذکور ضرورت داشته است که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت‌نام و همچنین مندرجات اطلاعیه روز شنبه ۱۴/۱۱/۹۶ (۱۴ بهمن ماه ۹۶)، نسبت به مشاهده و کنترل اطلاعات ثبت‌نامی خود اقدام کرده و در صورت تمایل نسبت به ویرایش اطلاعات ثبت‌نامی خود اقدام کنند.
arm-sanjesh
۶-   با توجه به آمار داوطلبان ثبت‌نام‌کننده در مرحله اول ثبت‌نام، یعنی ۹۵۱۰۸۵ داوطلب، و آمار داوطلبان ثبت‌نام‌کننده در مرحله دوم ثبت‌نام، یعنی ۶۰۲۹۹ داوطلب، بنابراین در آزمون سراسری سال ۱۳۹۷، جمعاً تعداد ۱۰۱۱۳۸۴ (یک میلیون و یازده هزار و سیصد و هشتاد و چهار) داوطلب ثبت‌نام نموده‌اند. آمار داوطلبان ثبت‌نام‌کننده در آزمون سراسری سال ۱۳۹۷ به تفکیک گروه آزمایشی و جنس به شرح جدول شماره ۱ است.
جدول شماره ۱: آمار داوطلبان ثبت‌نام‌‌کننده در آزمون سراسری سال ۱۳۹۷ به تفکیک گروه آزمایشی و جنس
گروه آزمایشی
جمع
زن
مرد
درصد زن
درصدمرد
علوم  ریاضی و فنی
۱۴۴۴۳۷
۵۲۰۵۶
۹۲۳۸۱
۰۴/۳۶
۹۶/۶۳
علوم تجربی
۶۴۲۲۲۸
۴۰۴۲۹۰
۲۳۷۹۳۸
۹۵/۶۲
۰۵/۳۷
علوم انسانی
۲۰۴۹۳۶
۱۲۷۹۷۸
۷۶۹۵۸
۴۵/۶۲
۵۵/۳۷
هنر
۱۲۲۴۹
۹۲۵۷
۲۹۹۲
۵۷/۷۵
۴۳/۲۴
زبان‌های خارجی
۷۵۳۴
۵۵۴۰
۱۹۹۴
۵۳/۷۳
۴۷/۲۶
جمع کل
۱۰۱۱۳۸۴
۵۹۹۱۲۱
۴۱۲۲۶۳
۲۴/۵۹
۷۶/۴۰
 
۷-   آمار ثبت‌نام‌کنندگان در آزمون سراسری سال ۱۳۹۷، نسبت به آمار داوطلبان ثبت‌نام‌کننده در آزمون سراسری سال ۱۳۹۶، تعداد ۲۷۰۲۵ نفر بیشتر است.
۸-   ضمناً بر اساس آمار گزارش شده، تعداد ۲۰۴۵۶۳ داوطلب، علاوه بر انتخاب گروه آزمایشی اصلی خود، علاقه‌مندی‌شان را به شرکت در گروه‌های آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی (تعداد ۶۶۵۶۶ نفر علاقه‌مندی خود را به شرکت در گروه آزمایشی هنر و تعداد ۱۳۷۹۹۷ نفر علاقه‌مندی خود را به شرکت در گروه آزمایشی زبان‌های خارجی) اعلام نموده‌اند.
۹-   آمار داوطلبان علاقه‌مندان به هریک از گروه‌های آزمایشی هنر یا زبا‌‌ن‌های خارجی، علاوه بر گروه آزمایشی اصلی انتخابی در آزمون سراسری سال ۱۳۹۷، به شرح جدول شماره ۲ است.
جدول شماره ۲: آمار داوطلبان علاقه‌مند به هریک از گروه‌های آزمایشی هنر یا زبان‌های خارجی علاوه بر گروه آزمایشی اصلی انتخابی در آزمون سراسری سال ۱۳۹۷
گروه آزمایشی
جمع
زن
مرد
درصد زن
درصدمرد
هنر
۶۶۵۶۶
۴۶۴۲۱
۲۰۱۴۵
۷۴/۶۹
۲۶/۳۰
زبان‌های خارجی
۱۳۷۹۹۷
۸۹۷۲۱
۴۸۲۷۶
۰۲/۶۵
۹۸/۳۴
جمع کل
۲۰۴۵۶۳
۱۳۶۱۴۲
۶۸۴۲۱
۵۵/۶۶
۴۵/۳۳
 
۱۰- با توجه به آمار داوطلبان واقعی، یعنی۱۰۱۱۳۸۴ نفر، و تعداد علاقه‌مندان به شرکت در گروه‌های آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی علاوه بر گروه آزمایشی اصلی خود، یعنی ۲۰۴۵۶۳  نفر، برای برگزاری آزمون سراسری سال ۱۳۹۷، تعداد ۱۲۱۵۹۴۷ کارت ورود به جلسه آزمون صادر و آزمون نیز برای این تعداد برگزار می‌گردد.
آمار صدور کارت (برگزاری آزمون) شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۷ به تفکیک گروه آزمایشی و جنس به شرح جدول  شماره  3 است.
جدول شماره ۳: آمار صدور کارت (برگزاری آزمون) شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۷ به تفکیک
گروه آزمایشی و جنس
گروه آزمایشی
جمع
زن
مرد
درصد زن
درصدمرد
علوم ریاضی و فنی
۱۴۴۴۳۷
۵۲۰۵۶
۹۲۳۸۱
۰۴/۳۶
۹۶/۶۳
علوم تجربی
۶۴۲۲۲۸
۴۰۴۲۹۰
۲۳۷۹۳۸
۹۵/۶۲
۰۵/۳۷
علوم انسانی
۲۰۴۹۳۶
۱۲۷۹۷۸
۷۶۹۵۸
۴۵/۶۲
۵۵/۳۷
هنر
۷۸۸۱۵
۵۵۶۷۸
۲۳۱۳۷
۶۴/۷۰
۳۶/۲۹
زبان‌های خارجی
۱۴۵۵۳۱
۹۵۲۶۱
۵۰۲۷۰
۴۶/۶۵
۵۴/۳۴
جمع کل
۱۲۱۵۹۴۷
۷۳۵۲۶۳
۴۸۰۶۸۴
۴۷/۶۰
۵۳/۳۹
۱۱-‌ کارت ‌شرکت ‌در آزمون‌ سراسری ‌سال۱۳۹۷کلیه‌ داوطلبان گروه‌های‌آزمایشی‌علوم ریاضی و فنی، علوم ‌تجربی، علوم ‌انسانی، هنر و زبان‌های خارجی، از روز دوشنبه ۴/۴/۱۳۹۷(۴ تیرماه ۱۳۹۷) روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار خواهد گرفت و لذا داوطلبان باید ازروز دوشنبه۴/۴/۱۳۹۷ (۴تیرماه۹۷) لغایت روز چهارشنبه۶/۴/۱۳۹۷(۶ تیرماه ۹۷) به سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به دریافت پرینت کارت شرکت در آزمون و برگ راهنمای مربوط اقدام نمایند. بدیهی است داوطلبانی‌که در دو یا سه گروه آزمایشی متقاضی شده‌اند، باید، علاوه بر دریافت پرینت کارت شرکت در آزمون گروه آزمایشی اصلی خود، برحسب مورد، نسبت به‌ دریافت پرینت کارت‌ شرکت در آزمون گروه ‌آزمایشی دوم یا گروه‌های آزمایشی دوم و سوم خود نیز اقدام کنند.
۱۲- آزمون سراسری سال ۱۳۹۷ برای داوطلبان هر یک از گروه‌های آزمایشی پنجگانه، شامل علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبان‌های خارجی، در یک مرحله برگزار خواهد شد.
۱۳- داوطلبان‌ هر یک ازگروه‌های‌آزمایشی پنجگانه، در یک جلسه ‌به سؤالات ‌عمومی و اختصاصی گروه ‌آزمایشی انتخابی خود، پاسخ خواهند داد.
۱۴- سؤالات آزمون عمومی و آزمون اختصاصی برای کلیه داوطلبان به صورت تستی چهار گزینه‌ای است و سؤالات دقیقاً از کتب اعلام شده دوره دبیرستان و پیش‌دانشگاهی نظام جدید سالی واحدی، که در دفترچه راهنمای شماره یک آزمون سراسری سال ۱۳۹۷ به عنوان منابع طرح سؤال اعلام می‌گردد، طراحی می‌شود.
۱۵- سؤالات آزمون سراسری، مفهومی خواهد بود و سؤالات مفهومی به منزله دشوار بودن سؤالات نیست؛ بلکه نشانگر آن است که کسانی که کتب درسی را دقیقاً مطالعه کرده باشند، می‌توانند به این سؤالات پاسخ دهند.
۱۶-  در طراحی هر درس از بخش، قسمت، مبحث یا فصولی که وزارت آموزش و پرورش بر اساس بخشنامه‌های رسمی مطالب آن بخش، قسمت، مبحث یا فصول را حذف نموده است، سؤال طراحی نخواهد شد.
۱۷-‌ براساس برنامه زمانی اعلام شده، آزمون سراسری سال ۱۳۹۷ در روزهای پنج‌شنبه ۷ (هفتم ) و جمعه ۸ (هشتم ) تیرماه ۱۳۹۷ در حوزه‌های امتحانی مربوط برگزار خواهد شد.
۱۸- براساس مصوبه نهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در روز شنبه ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۶، میزان و نحوه تاثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسری سال ۱۳۹۷ همانند آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ و به شرح مندرجات بندهای «الف» و «ب» مصوبه مذکور به نحوی که گزارش می‌شود، خواهد بود. 
الف- در بند «الف» این مصوبه آمده است: آن دسته از دیپلمه‌های ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی‌که دیپلم‌ خود را از سال ۱۳۸۴ به‌ بعد اخذ نموده‌اند و امتحانات یک یا چنددرس آنها به صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلی بوده و سوابق تحصیلی موجود دیپلم (سال سوم آموزش متوسطه) به میزان حداکثر ۲۵ درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب و به صورت تاثیر مثبت در نمره کل نهایی آنان لحاظ می‌شود.
ب- در بند «ب» این مصوبه آمده است: داوطلبان دارای مدرک پیش‌دانشگاهی ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی، علوم و معارف اسلامی  و هنر، که مدرک دوره پیش‌دانشگاهی خود را از سال تحصیلی ۹۰ – ۹۱ به بعد اخذ کرده‌اند و امتحانات یک یا چند درس آنها به صورت نهایی، سراسری  و کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلی بوده و سوابق‌ تحصیلی موجود دوره پیش‌دانشگاهی (صرفاً نمرات دروسی که به صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزار شده است) به میزان ‌حداکثر ۵ درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب و به صورت تاثیر مثبت در نمره کل نهایی آنان  لحاظ می‌شود.
ضمناً برای داوطلبان مشمول سوابق تحصیلی بندهای «الف» و «ب»، هردو مورد اعمال خواهد شد.
لازم ‌به ذکر است که‌ اعمال تاثیر مثبت سوابق تحصیلی، ‌بدان معنی است که اگر سوابق تحصیلی، موجب افزایش نمره کل نهایی آزمون هر زیر گروه شود، در آن زیر گروه ‌اعمال خواهد شد، و اگر موجب کاهش نمره ‌کل نهایی آزمون هر زیر گروه شود (یا به عبارت دیگر اثر منفی داشته ‌باشد)، در آن زیر گروه اعمال نمی‌شود و نمره ‌کل آزمون ‌آن زیر گروه، ‌به عنوان ‌نمره کل نهایی زیرگروه مذکور در  نظر گرفته می‌شود.
۱۹- نتیجه اولیه آزمون سراسری به صورت کارنامه تنظیم می‌شود و کارنامه مربوط، در دهه دوم مردادماه ۱۳۹۷ روی سایت سازمان قرار می‌گیرد.
۲۰- داوطلبانی که‌ مجاز به ‌انتخاب رشته ‌می‌شوند، ضرورت‌ دارد که پس از دریافت دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی از سایت سازمان، در دهه دوم مردادماه ۱۳۹۷ نسبت به انتخاب کد رشته محل‌‌های تحصیلی مورد علاقه خود از گروه آزمایشی یا گروه‌های آزمایشی مجاز، اقدام و کد رشته محل‌های انتخابی را به ترتیب اولویت علاقه در فرم انتخاب رشته اینترنتی، ثبت نمایند.
۲۱- در مورد نحوه انتخاب رشته‌های تحصیلی با آزمون دانشگاه آزاد اسلامی، توضیحات لازم در دفترچه راهنمای انتخاب رشته (دفترچه شماره ۲) داده خواهد شد.
۲۲- فهرست اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی کد رشته‌محل‌های مختلف آزمون سراسری سال ۱۳۹۷، در نیمه دوم شهریور ماه ۱۳۹۷ از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر خواهد شد.

۲۳- کارنامه نهایی کلیه انتخاب‌رشته‌کنندگان نیز در دهه سوم شهریورماه ۱۳۹۷ روی سایت سازمان سنجش قرار می‌گیرد. 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.