بودجه بندی سوالات کنکور رشته ریاضی سالهای 88-94

دروس عمومی رشته ریاضی

زبان و ادبیات فارسی
موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94
واژگان  3  3  3  3  3  3  3
املا  2  2  2  2  2  2  2
دستور زبان و نگارش  5  6  5  5  5  5  5
تاریخ ادبیات  2  3  3  3  3  3  3
آرایه ها  3  3  3  3  3  3  3
قرابت معنایی  10  8  9  9  9  9  9
زبان عربی
موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94
ترجمه و تعریب  8  8  8  8  8  8  8
درک مطلب  4  4  4  4  4  4  4
تشکیل  2  2  2  2  2  2  2
تحلیل صرفی  3  3  3  3  3  3  3
قواعد  8  8  8  8  8  8  8
دین و زندگی
موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94
سال دوم  9  9  9  9  9  9  9
سال سوم  9  9  9  9  9  9  9
سال چهارم  7  7  7  7  7  7  7
زبان انگلیسی
موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94
واژگان  7  6  6  7  8  8  8
گرامر  3  4  4  3  4  4  4
Cloze Test  5  5  5  5  5  5  5
درک مطلب (Reading)  10  10  10  10  8  8  8

 

دروس اختصاصی رشته ریاضی

ریاضیات پایه و حساب دیفرانسیل
موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94
مشتق و کاربرد آن  7  10  8  7  8  8  6
مثلثات  3  1  1  2  3  3  4
دنباله و سری  2  2  2  2  –  1  1
حد و پیوستگی و مجانب  4  1  3  1  4  4  4
تابع  1  5  6  8  6  3  2
انتگرال  3  2  2  2  2  2  2
تصاعد و لگاریتم  2  1  2  1  –  –  3
دستگاه اعداد  1  1  –  –  –  1  –
ترکیبیات  1  1  –  1  1  2  1
آمار و مدل سازی  2  2  2  2  2  3  2
هندسه پایه
موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94
مساحت و قضیه فیثاغورس  1  2  1  2  2  1  –
تشابه  1  –  –  1  –  2  2
دایره  1  1  2  2  2  1  1
هندسه فضایی  1  2  2  2  2  1  1
تبدیل ها  1  1  1  –  1  1  1
استدلال در هندسه  2  2  2  1  1  2  3
جبر و احتمال
موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94
استدلال  1  1  2  1  2  1  1
مجموعه ها، ضرب دکارتی  2  3  3  3  2  3  3
فضای نمونه و احتمال  2  2  1  2  2  1  2
هندسه تحلیلی و جبر خطی
موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94
بردار  1  2  2  1  1  1  1
خط و صفحه  2  1  2  2  2  2  2
مقاطع و مخروطی  1  2  2  2  3  1  2
ماتریس و دترمینان  2  2  1  2  –  2  1
دستگاه معادلات خطی  2  1  1  1  2  1  1
ریاضیات گسسته
موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94
گراف  2  2  1  3  3  1  1
نظریه اعداد  2  3  4  2  3  3  3
احتمال  1  2  2  2  3  2  3
فیزیک
موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94
آینه، عدسی و شکست  4  4  4  4  4  4  4
ویژگی های ماده  1  –  –  –  –  3  1
گرما و قانون گازها  3  3  3  2  3  2  3
الکتریسیته ساکن و خازن  2  3  2  2  2  3  3
جریان الکتریکی  4  4  4  4  3  4  4
القای الکترومغناطیس  2  2  2  2  2  3  2
کار و انرژی  1  1  –  1  1  1  1
حرکت شناسی  5  4  5  4  4  4  4
دینامیک  3  5  4  4  4  4  4
مبانی ترمودینامیک  3  3  3  3  3  3  2
حرکت نوسانی  3  2  3  3  3  3  2
امواج مکانیکی 1 و 2  5  5  4  4  4  2  5
امواج الکترومغناطیسی  2  2  2  2  2  2  2
فیزیک اتمی  4  2  2  2  2  2  2
فیزیک هسته ای  3  2  2  2  2  1  2
مغناطیس  4  1  2  2  2    2
فشار و چگالی  –  2  1  3  3    1
بردار  –  –  1  1  1  2  1
شیمی 2
موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94
ساختار اتم  3  2  2  2  3  3  3
جدول تناوب عناصر  2  2  3  4  2  2  1
پیوند یونی  2  2  1  1  1  1  1
پیوند کووالانسی  2  3  3  2  3  3  4
شیمی آلی  2  2  2  2  2  2  1
شیمی 3
موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94
استوکیومتری  4  4  4  4  4  4  5
ترمودینامیک  4  4  4  4  4  4  4
محلول ها  4  4  4  4  4  4  4
شیمی 4
موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94
سینتیک شیمیایی  2  2  2  2  2  3  2
تعادل  3  2  3  3  2  2  3
اسید و باز  4  4  4  3  4  3  4
الکتروشیمی  3  4  3  4  4  4  3

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.