بودجه بندی سوالات کنکور رشته تجربی در دروس عمومی و اختصاصی در کنکورهای سراسری 88-94

در این بخش به بودجه بندی سوالات کنکور رشته تجربی در دروس عمومی و اختصاصی در آزمون های سراسری سالهای 88-94 پرداخته ایم.

دروس عمومی رشته تجربی

زبان و ادبیات فارسی
موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94
واژگان  3  3  3  3  3  3  3
املا  2  2  2  2  2  2  2
دستور زبان و نگارش  5  6  5  5  5  5  5
تاریخ ادبیات  2  3  3  3  3  3  3
آرایه ها  3  3  3  3  3  3  3
قرابت معنایی  10  8  9  9  9  9  9
زبان عربی
موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94
ترجمه و تعریب  8  8  8  8  8  8  8
درک مطلب  4  4  4  4  4  4  4
تشکیل  2  2  2  2  2  2  2
تحلیل صرفی  3  3  3  3  3  3  3
قواعد  8  8  8  8  8  8  8
دین و زندگی
موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94
سال دوم  9  9  9  9  9  9  9
سال سوم  9  9  9  9  9  9  9
سال چهارم  7  7  7  7  7  7  7
زبان انگلیسی
موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94
واژگان  7  6  6  7  8  8  8
گرامر  3  4  4  3  4  4  4
Cloze Test  5  5  5  5  5  5  5
درک مطلب (Reading)  10  10  10  10  8  8  8

دروس اختصاصی رشته تجربی

علوم زمین سال چهارم
موضوع   /   سال 89 90 91 92 93 94
فصل 1  –  –  –  –  1  1
فصل 2  1  1  1  1  2  2
فصل 3  1  2  2  2  1  1
فصل 4  1  1  1  1  1  1
فصل 5  1  1  1  1  1  1
فصل 6  1  1  1  1  1  1
فصل 7  2  1  2  2  2  2
فصل 8  2  1  1  1  1  1
فصل 9  1  –  –  –  2  2
فصل 10  –  1  1  1  1  1
فصل 11  2  2  1  2  –  –
فصل 12  1  1  1  1  –  –
زمین شناسی سال سوم
موضوع   /   سال 89 90 91 92 93 94
فصل 1  –  –  –  –  –  –
فصل 2  1  2  2  1  1  1
فصل 3  –  1  1  1  1  1
فصل 4  1  1  1  1  1  1
فصل 5  3  3  3  3  2  2
فصل 6  3  2  2  2  1  3
فصل 7  2  2  2  2  2  2
فصل 8  1  1  1  1  1  1
فصل 9  2  1  1  1  2  1
ریاضی
موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94
تصاعد و لگاریتم  1  2  2  –  1  2  2
آنالیز ترکیبی و احتمال  2  3  3  3  5  2  2
معادله های مثلثاتی  1  1  1  1  2  2  3
تابع  3  4  3  5  4  4  3
مشتق و کاربرد آن  6  5  6  3  4  4  4
حد و پیوستگی، حد دنباله و مجانب  3  3  3  5  2  2  3
مقاطع مخروطی  2  2  2  2  3  2  2
انتگرال  2  2  2  2  2  2  2
توابع نمایی و لگاریتمی  –  1  –  2  1  1  –
دستگاه معادلات  1  1  1  –  –  1  –
معادله ی درجه 2  1  –  1  –  –  1  1
ماتریس  1  –  –  1  –  1  1
هندسه 1  4  4  4  4  4  4  4
آمار  2  2  2  2  2  2  4
زیست شناسی 1
موضوع   /   سال 89 90 91 92 93 94
مولکول های زیستی  –  –  –  –  –  –
سفری به درون سلول  2  3  3  1  –  –
سازمان بندی سلول ها  –  1  1  1  2  1
تغذیه و گوارش  4  –  –  3  2  4
تبادل گازها  1  –  –  –  2  –
گردش مواد  4  4  4  2  5  5
تنظیم محیط داخلی و دفع مواد زاید  –  –  –  –  1  1
حرکت  1  4  4  2  3  2
زیست شناسی 2
موضوع   /   سال 89 90 91 92 93 94
ایمنی  1  2  2  1  1  1
دستگاه عصبی  2  1  1  2  4  3
حواس  3  1  1  1  –  1
هورمون ها و دستگاه درون ریز  1  1  1  2  2  1
ماده ی ژنتیک  1  1  1  1  –  –
کروموزوم ها و میتوز  2  1  1  1  –  2
میوز و تولید مثل جنسی  –  1  1  –  1  2
ژنتیک و خاستگاه آن  4  4  4  4  3  3
تولید مثل گیاهان  2  3  3  2  2  3
رشد و نمو در گیاهان  1  1  1  1  2  2
تولید مثل و رشد و نمو جانوران  2  3  3  2  3  3
زیست شناسی 4
موضوع   /   سال 89 90 91 92 93 94
پروتئین سازی  1  2  2  3  3  2
تکنولوژی زیستی  2  2  2  –  –  1
پیدایش و گسترش زندگی  –  –  1  1  –  –
تغییر و تحول گونه ها  –  –  1  1  –  3
ژنتیک جمعیت  3  3  3  2  3  4
پویایی جمعیت ها و اجتماعات زیستی  –  1  –  1  1  1
رفتار شناسی  2  –  –  3  1  1
شارش انرژی در جانداران  3  3  3  5  4  7
ویروس ها و باکتری ها  3  3  3  4  1  2
آغازیان  4  3  3  3  2  3
قارچ ها  1  2  1  1  2  2
فیزیک
موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94
آینه، عدسی و شکست  3  3  3  3  3  3  3
ویژگی های ماده و انرژی  1  1  1  –  –  1  1
گرما و قانون گازها  3  2  2  2  3  3  3
الکتریسیته ساکن و خازن  2  2  2  2  2  2  2
مدارهای الکتریکی  3  3  3  3  3  3  3
القای مغناطیسی  1  1  1  2  1  1  2
کار و انرژی  1  –  1  –  1  1  1
حرکت شناسی  3  4  3  2  3  3  3
دینامیک  2  3  2  2  2  3  3
حرکت نوسانی  2  2  2  2  2  2  2
امواج مکانیکی 1 و 2  3  3  4  4  3  1  1
امواج الکترومغناطیسی  2  1  1  2  1  1  1
فیزیک اتمی  3  2  2  2  2  2  3
فشار  –  1  1  1  1  –  –
مغناطیس  1  –  1  1  1  1  1
صوت            2  1
فیزیک هسته ای            1  –
شیمی 2
موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94
ساختار اتم  3  2  2  1  2  2  2
جدول تناوب عناصر  2  3  3  3  2  2  2
پیوند یونی  2  1  2  2  2  2  2
پیوند کووالانسی  2  3  2  3  3  3  4
شیمی آلی  2  2  2  2  2    2
شیمی 3
موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94
استوکیومتری  5  4  4  4  4  4  4
ترمودینامیک  3  3  4  3  4  4  4
محلول ها  4  3  4  4  4  4  4
شیمی 4
موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94
سینتیک شیمیایی  3  3  2  3  3  3  3
تعادل  3  3  3  2  3  2  3
اسید و باز  4  4  4  4  3  3  2
الکتروشیمی  3  4  3  4  3  4  3

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.