5 ویژگی مهم دفتر برنامه ریزی

همانگونه که بارها و بارها تذکر داده ایم پر کردن دفتر برنامه ریزی بخصوص در سال منتهی به کنکور سراسری لازم و ضروری است.تکمیل دفتر برنامهریزی را با توجه به 5 ویژگی برتر آن همیشه در اولویت برنامهی کاری خود قرار دهید:

1- توجه به گذشته:

بدون شناخت دقیق از تواناییهای خود نمیتوانید برنامهای واقعبینانه تدوین کنید. برای شناخت تواناییها به گذشته و عملکرد گذشته توجه کنید. توجه به این نکته ضروری است که نمیتوانید برنامهی مطالعه و زندگی خود را فقط بر اساس آرزوها و تمایلات تنظیم کنید. توجه به گذشته چند مزیت دارد:

– آگاهی از اینکه روزی چند ساعت درس میخوانید.

– سعی میکنید در هفتهی بعد بیشتر یا عمیقتر مطالعه کنید.

– تعیین اینکه در هر ساعت مطالعه چهقدر کارایی و بازدهی دارید.

tumblr_ms5fx8084l1rx8anyo1_500

2- برنامهی هر کس با دیگری تفاوت دارد و مخصوص خود اوست.

همهی ما از نظر بهرهی هوشی، پایهی درسی، نقاط قوت و ضعف در درسهای مختلف، اهداف آموزشی، عادات در روشهای مطالعه، محیط و شرایط زندگی و تحصیل، میزان اعتمادبهنفس و خودباوری با دیگران متفاوتیم. در تدوین برنامه باید تمام شرایط مربوط به خود را در نظر بگیرید.

3- واحد زمانی برنامهریزی یک هفته است.

توجه به برنامهریزی یک هفته بهتر میتواند ما را به عدم تعادلهایی که در کارمان وجود دارد برساند و افراط و تفریط را در کار خود بشناسیم. برنامهریزی روزانه، ما را متوجه یکجانبهنگریها و اشکالات کاریمان نمیکند.

4- اصلیترین نقش را در این برنامه خود ما داریم.

باید در نظر داشته باشید هیچ کس به اندازهی خود شما دلسوز و نگران سرنوشتتان نیست و هیچ کس به اندازهی خود شما از جزئیات کارتان آگاه نیست و ویژگی های شما را نمیشناسد.

5- با خودمان رقابت کنیم.

باید بدانید رقیب اصلی شما خودتان هستید. باید دائماً در تلاش باشید و قابلیتها و تواناییهای خود را بیشتر و بیشتر محقق کنید. اصلیترین و سالمترین مسابقه و مؤثرترین نوع رقابت، رقابت با خود است.

باید هر روزمان بهتر از روز قبل و هر هفتهمان بهتر از هفتهی قبل باشد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.