Category: مقالات کنکوری

نکاتی راجع به آزمون سراسری و مدیریت روزهای آخر: این چند روز به اندازه یک سال اهمیت دارد

شاید اضطراب روزهای آخر، داوطلبان را برای درس خواندن و تلاش بیشتر ترغیب کند، اما در واقع این تلاش‌های خارج از اصول و نسنجیده آخر، ممکن است که به ضرر داوطلب تمام شود و نگرانی و اضطراب آزمون را در او بیشتر و یادگیری‌اش را مختل کند؛ بنابراین، در این روزهای کوتاه باقی‌مانده تا کنکور، سعی کنید که به دنبال آرامش باشید، و البته در کنار آن، به مرور مطالبی بپردازید که قبلاً مطالعه کرده‌اید؛ زیرا همچنان که بارها اشاره شد، دیگر زمان مطالعه سپری شده است و انجام این کار، تنها موجب برهم زدن آرامش و تعادل روحی شما می‌گردد. د‌‌ر روزهای‌ آخر، که می‌توان گفت از حساس‌ترین ایام مطالعه یک د‌‌اوطلب است، باید‌‌ استراتژی‌های خاصی لحاظ شود‌‌ که به تقویت قد‌‌رت علمی و روحی شما بینجامد‌‌.
شما در روزهای آخر، باید مثل ورزشکاران رفتار کنید. ورزشکارانی که برای برگزاری مسابقات جد‌‌ی آماد‌‌ه می‌شوند‌‌، د‌‌ر ماه‌ها و هفته‌های قبل از مسابقه، د‌‌ر‌ نهایت جد‌‌یت، تمرین‌ها و فعالیت‌های خود‌‌ را پی می‌گیرند، اما د‌‌ر روز‌های قبل از مسابقه، با تمرینات سبک و کم‌ حجم به ‌د‌‌ور از خستگی مفرط، به ذخیره‌سازی انرژی و د‌‌ر عین حال حفظ توانمند‌‌ی‌هایشان می‌پرد‌‌ازند‌‌. شما هم می‌توانید‌‌ با ساعت مطالعه‌ محد‌‌ود‌‌‌تر از قبل، با مرور‌هایی که اشاره شد‌‌، به د‌‌ور از فشار‌های جسمی و روحی فعالیت کنید‌‌.
 
در روزهای آخر این مرور باید شامل مطالبی شود که شما قبلاً آموخته‌اید و می‌توانید تست‌های آن را علی‌رغم اشکالات زیاد حل کرده و پیشرفت خود را در آنها مشاهده کنید، و کارتان در حد رفع اشکال و مرتب کردن مطالب در ذهن و تسلط و حافظه‌ای کردن آن است؛ زیرا بدون تردید، انجام این مراحل (رفع اشکال، مرتب کردن فرمول‌ها و نکات و حفظ کردن) ضامن نتیجه‌گیری از زحمات قبلی شماست و عدم انجام آن، موجب هدر رفتن روزهای زیادی است که صرف مطالعات اولیه در آن مباحث کرده‌اید.
 
مرور‌کرد‌‌ن تمام د‌‌رس‌ها به‌صورت کلی و سریع، از اولویت‌های مطالعاتی روزهای آخر است. شک نکنید‌‌ که تمام د‌‌اوطلبان مانند‌‌ خود‌‌ شما، توان یاد‌‌گیری مطالب جد‌‌ید‌‌ را ند‌‌ارند‌‌ و مهم‌ترین کار آنها د‌‌وره و مرور مطالبی است که قبلاً مطالعه کرد‌‌ه‌اند‌‌ و چیز جد‌‌ید‌‌ی برای آموختن د‌‌ر آنها وجود‌‌ ند‌‌ارد‌؛ اما فلسفه‌ این مرور‌های سریع و د‌‌ایمی د‌‌ر روزهای‌‌آخر، اطمینان به حافظه‌ خود‌‌تان است که همچنان فعال است و اجازه ند‌‌اد‌‌ه است تا چیزی فراموش شود‌‌! از همه مهم‌تر، د‌‌ید‌‌ن فرمول‌ها، متن‌ها، خلاصه‌ها، حاشیه‌نویسی‌ها و حل د‌‌وباره‌ چند‌‌ مساله و تست و مثال کتاب د‌‌رسی و جزوه به شما آرامش می‌د‌‌هد‌؛ زیرا شما مطمین می‌شوید مطالبی که آموخته‌اید‌‌ با هم ترکیب نشد‌‌ه‌اند‌‌ و شما د‌‌ر مقابل هر سؤال مشخص، جوابی معین خواهید‌‌ د‌‌اشت و اختلالی د‌‌ر آموخته‌هایتان به‌وجود‌‌ نیامد‌‌ه است. تاکید‌‌ می‌کنیم که د‌‌وره و مرور‌ها را با همان منابع مطالعاتی قبلی خود‌‌ انجام د‌‌هید‌‌ و از جزوه یا کتاب‌های کمک آموزشی جد‌‌ید‌‌ استفاد‌‌ه نکنید‌‌ و د‌‌ر روزهای آخر به هیچ‌ عنوان به سراغ منبع مطالعاتی جد‌‌ید‌‌ (هر‌چند‌‌ بسیار مؤثر) نروید.
 
مطالب را برای مرور و دوره، می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: یک دسته، شامل دروسی است که آن دروس را به طور کامل خوانده، تست زده و دوره هم کرده‌اید. وضعیت تسلط شما در این دروس، بالای ۵۰ درصد است. دسته‌ دیگر، شامل دروسی است که بر آنها تسلط کافی ندارید و وضعیت شما در این دروس، زیر ۵۰ درصد است. با توجه به شرایط خود در هر درسی، وقت روزانه‌ خود را قسمت کنید: بخش اصلی آن را، که حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد از وقت روزانه‌ شما را تشکیل می‌دهد، صرف رفع اشکال دروس دسته‌ دوم کنید، و بخش دیگر را، که شامل ۲۰ تا ۳۰ درصد وقت باقی‌مانده شماست، به دروس دسته‌ اول اختصاص دهید. کار شما در این دروس، اختصاص دادن اندکی از وقت روزانه‌تان (حداقل نیم ساعت) برای هر یک از دروس دسته‌ اول،‌ به منظور حل تست‌های آن است. این حفظ ارتباط، بسیار ارزشمند است و موجب تسلط روز افزون شما در همه‌ دروس می‌شود.
 
فاصله‌ 3- 4 روزه‌ باقی‌مانده تا کنکور، دیگر مجالی برای خواندن کتاب جدید یا حتی تست‌ جدید نمی‌گذارد. در این روزها، بهتر است منابعی را که هفته‌ پیش مطالعه کرده‌اید و هنوز در بعضی از مباحث آن احساس ضعف می‌کنید، مطالعه کنید و یا تست‌هایی را که علامت زده‌اید، مجدداً مرور کنید. حل دوباره‌ تست‌های کنکورهای پیشین، که قبلاً آنها را مطالعه کرده‌اید، می‌تواند بسیار مؤثر باشد. مسلماً د‌‌ر کنار  مرور جزوه‌ها و کتاب‌ها، تست و تمرین هم، جزو ابزار د‌‌وره خواهد‌‌ بود‌‌، اما توجه د‌‌اشته باشید که‌‌ به هیچ ‌عنوان سراغ تست‌های تالیفی یا تست‌های جد‌‌ید‌‌ی که تا‌کنون با آنها روبرو نشد‌‌ه‌اید‌‌، نروید‌‌. قطعاً تاکید‌‌ می‌کنیم که انجام این‌کار فقط به نگرانی و اضطراب د‌‌اوطلب می‌افزاید‌‌؛ از ‌طرف د‌‌یگر، مهم‌ترین هد‌‌ف ما، آشنایی بیشتر با تست‌های آزمون سراسری است؛ پس اگر هم قصد‌‌ د‌‌ارید‌‌ از تست برای د‌‌وره و تکرار استفاد‌‌ه کنید،‌‌ از مجموعه‌ تست‌ها و سؤالات آزمون‌های سراسری استفاد‌‌ه کنید‌‌ و چه ‌بهتر که این تست‌ها هم تکراری باشند‌‌ و شما از قبل با مفاهیم آنها آشنا شد‌‌ه باشید‌‌. لازم به یاد‌‌آوری است که تست تکراری، د‌‌ر صورتی کارآیی خواهد‌‌ د‌‌اشت که شما بار د‌‌یگر بر مفهوم مورد‌‌ ‌سؤال یا روش حل‌مساله تاکید‌‌ د‌‌اشته باشید‌‌ و نه گزینه‌ صحیح؛ به این ترتیب، جزوه‌ها، خلاصه‌ها، کتاب‌ها و تست‌های آزمون سراسری، بهترین منابع د‌‌وره‌های شما خواهد‌‌ بود. در اینجا تنها یک استثناء خاص وجود دارد و آن اینکه اگر دانش‌آموزی قوی هستید، وضعیت برای شما کمی فرق می‌کند. اگر در درسی، وضعیتی عالی دارید و منابع تستی خود را هم دوره کرده‌اید، به طوری که همه مطالب آن برایتان حافظه‌ای شده است، می‌توانید با توجه به زمان، منبع «تستی» جدیدی را در دستور کار خود قرار دهید.
 
لازم است که برای روزهای آخر، برنامه روز به روز دقیق و حساب شده‌ای داشته باشید. بر اساس ارزیابی‌هایی که از سرعت مطالعه خود در دروس مختلف دارید و با توجه به منابعی که باید بخوانید، با دقت تمام، وقت لازم برای هر درس را محاسبه کنید و اگر مجموع این وقت، از وقت واقعی و مفید شما فراتر رفت، از منابع تعیین شده، قسمت‌های کم اهمیت‌تر را حذف کنید و برنامه تنظیم شده را با واقعیت و توانایی‌های خودتان تطبیق دهید. عدم توجه به این موضوع می‌تواند منجر به لطمات جدی گردد. کمتر شدن ساعات خواب از میزان حداقل، اضطراب و احساس کسالت در اثر عدم اجرای برنامه و نرسیدن به اهداف تعیین شده، که همه، ‌افت شدید توانایی‌های فکری، حافظه‌ای و تمرکز را در پی خواهند داشت، از نتایج یک برنامه نادرست و غیرواقعی است.
 
اگر توانسته‌اید کلیه‌ دروس را تا چند روز قبل از کنکور مرور کنید، برنامه خوبی را اجرا کرده‌اید و حالا می‌توانید یک بار دیگر و با اطمینان خاطر و اعتماد به نفس، آنها را دوره کنید؛ ولی اگر درس‌ها و کارهای باقی‌مانده، هنوز اجازه‌ اجرای چنین برنامه‌ای را به شما نداده‌اند، حداقل این اصل مهم را در برنامه خود اجرا کنید که تمام مطالب حفظ کردنی و قسمت‌های مشکل دروس (از نظر خودتان و با توجه به تجربه مطالعاتی‌تان) را در این چند روز فرصت باقی‌مانده تا کنکور برای آخرین بار دوره کنید. شما می‌توانید در سه ـ چهار روز آخر، با صرف روزی ۴ الی ۵ ساعت و حتی کمتر از آن، تمام کتاب شیمی، بخصوص بخش‌‌های دشوار و مهم‌ آن، را دوره کنید. تجربی‌ها حتماً در روزهای پایانی، زیست‌شناسی را مرور کنند و بر قسمت‌های مشکل‌تر تاکید کرده و تسلط یابند. خواندن لغات، تاریخ‌ ادبیات‌ها، متون مهم، تست‌های علامت زده در دروس مختلف و هر آنچه‌ که مرور و دوره‌ آن در این ایام کوتاه باقی‌مانده تا کنکور می‌تواند مفید باشد، حتی فرمول‌های ریاضی یا تست‌های آن را در برنامه‌ روزهای آخر خود قرار دهید. بدیهی است که عمده‌ وقت شما در این زمان، متعلق به مطالب و دروس حفظ کردنی است.
 
قبلاً ذکر شد‌‌ که می‌توانید‌‌ مقد‌‌اری از ساعت مطالعه‌ روزانه‌ خود‌‌ را کاهش د‌‌هید‌‌، اما انجام این ‌کار، به ‌معنی تعطیل مطلق مطالعه نیست؛ چرا که شما د‌‌ر هر شرایطی، د‌‌ارای انرژی هستید‌‌ و اگر آن را تا حد‌‌ی صرف مطالعه‌ نکنید‌‌، ممکن است که این انرژی به صورت افکار منفی، ذهن شما را مشغول کند‌؛ پس بهتر است که ۸۰ ‌د‌‌رصد‌‌ از ساعت مطالعه‌ خود‌‌ را د‌‌ر روز حفظ کنید‌‌ و باقی انرژی خود‌‌ را با نرمش‌های سبک روزانه آزاد‌‌ کنید‌‌. د‌‌ر هر شرایطی به هیچ ‌عنوان د‌‌ست از کار نکشید‌‌.
 
images

در روزهای پیش از کنکور: این نکات را دریابید

باور کنید که خیلی مهم است؛ آن قدر که حتی اگر بیشتر آنها را بارها شنیده باشید، خواندن و عمل کردن به آنها یک  ضرورت است؛ زیرا  به تجربه دیده‌ایم که بعضی از داوطلبان به این موارد بی­اعتنایی کرده‌اند و بهره‌ای جز پشیمانی نصیبشان نشده ­است.
هفتۀ آخر پیش از کنکور
* در این  چند روز باقی مانده تا آزمون سراسری، از مصرف فست فودها و در کل غذای بیرون دوری کنید. بی شک غذای منزل سالم­تر است و اگر غذای منزل را استفاده کنید، احتمالش کمتر است که دچار  مسمومیت یا ناراحتی­های گوارشی شوید.
* صبح­ها زود از خواب بیدار شوید و شب‌ها زودتر از قبل  بخوابید. خوب است که از ساعت ده شب به بعد مطالعه نکنید تا ساعت فیزیولوژیک بدن شما برای حضور در جلسۀ آزمون آماده شود.
* خوردن صبحانه را فراموش نکنید. خوب است که در این چند روز، صبح زود صبحانه میل کنید و از همان مواد غذایی که در روز آزمون استفاده خواهید کرد، بخورید تا بدنتان برای پذیرش آن مواد غذایی آماده باشد؛ نه اینکه به دلیل جدید بودن مواد غذایی یا متفاوت بودن ساعت صبحانه، دچار ناراحتی گوارشی گردید.
تا یک روز مانده به برگزاری آزمون می‌توانید به مرور نکته­ها و یادداشت­های خود بپردازید؛ نکته‌هایی که یا بسیار مهم هستند یا به تجربه متوجه شده‌اید که فرّارند و نیاز است که تا آخرین مهلت باقی مانده، به مرور آنها بپردازید .خواندن مطالب جدید در این چند روز باقی مانده صحیح نیست؛ زیرا در ذهن شما تثبیت نخواهند شد و فقط  بر اضطراب و نگرانی شما خواهند افزود.
* از تلفن کردن به دوستان خود و پرسش از اینکه چقدر مطالعه کرده‌اند، بپرهیزید؛ چون اگر  عقب‌تر از آنها باشید، تنها باعث تضعیف روحیه تان خواهد شد و در این فرصت کوتاه نیز کاری از دست شما بر نمی‌آید. به خودتان و تلاشتان اعتماد کنید و از پناه بردن افکار منفی و مواجه شدن با افرادی که منفی باف هستند پرهیز کنید.
 
images

توصیه‌های آ‌خر در واپسین روزها تا کنکور ۹۶

تا برگزاری آزمون سراسری سال ۱۳۹۶، چند روز بیشتر باقی نمانده است. به همین خاطر، مناسب دیدیم jh v hdk lrhgi از چگونگی استفاده بهینه از  روزهای آخر مانده به کنکور و جلسه آزمون با شما سخن بگوییم.
 
الف آخرین روزهای باقی‌مانده تا کنکور
۱- چند روز قبل از آزمون را به استراحت بپردازید و در این هنگام، دیگر مطالعه مطالب جدید را کنار بگذارید؛ زیرا در این روزهای آخر، این مطالعه فقط استرس شما را بیشتر می‌کند و هیچ ثمری برایتان نخواهد داشت.
 
۲- در این روزها به شناسایی دقیق و کامل حوزه امتحانی خود بپردازید. برای انجام این کار، بهتر است که به شناسایی حوزه امتحانی‌تان از روی نقشه شهر یا منطقه محل سکونتتان اکتفا نکنید؛ بویژه در شهرهای بزرگ یا بسیار بزرگ مانند تهران، شخصاً به شناسایی مسیر رفت و آمد و همین‌طور خطوط تاکسیرانی، اتوبوسرانی و … بپردازید تا در روز برگزاری آزمون، هنگام خروج از خانه، با خاطری آسوده به سمت محل برگزاری کنکور حرکت کنید.
 
۳- سعی کنید که در این چند روز باقی مانده تا کنکور، اوقات خود را در کنار خانواده سپری کرده و در این کانون گرم، آرامش لازم را برای حضور در جلسه آزمون سراسری برای خود فراهم نمایید.
 
۴- از پناه بردن به افکار وسواس گونه راجع به همه چیز، بویژه موفق شدن یا نشدن در آزمون سراسری، پرهیز کنید. به خاطر داشته باشید که برای موفقیت در آزمون سراسری پیشِ رو، به فکری باز و ذهنی پویا و پرنشاط نیاز دارید؛ پس آن را پریشان نکنید.
 
۵- شب برگزاری کنکور، حتماً غذای کافی اما سبک بخورید و از خوردن غذاهایی که تا به حال نخورده‌اید یا آن دسته از غذاهایی که دارای چربی زیاد و میزان نشاسته بالایی هستند، خودداری کنید؛ همچنین از مصرف مواد کافیین‌دارکه موجب بالا رفتن اضطراب می‌شود، خودداری نمایید.
 
۶- شب برگزاری کنکور، زودتر از شب‌های پیش از آن و به اندازه کافی بخوابید تا سر جلسه آزمون خواب‌آلود نباشید.
 
۱۱۱

ادامه نوشته

هشدار به داوطلبان آزمون سراسری سال ۹۶

 به اطلاع می رساند، با توجه به برگزاری آزمون سراسری در روزهای پنج شنبه ۱۵ و جمعه ۱۶ تیرماه سال ۱۳۹۶ مشاهده می شود برخی از افراد و مؤسسات سودجود و کلاهبردار با انجام تبلیغات در فضاهای مجازی و شبکه های اجتماعی و با ادعای واهی دسترسی به سؤالات آزمون سراسری و یا ارتباط و همکاری با طراحان سؤال این سازمان، اقدام به اخاذی و کلاهبرداری می نمایند. لذا از داوطلبان و خانواده های محترم ایشان درخواست می شود در نهایت هوشیاری و مراقبت از گرفتار شدن در دام این شیادان، هرگونه خبر مشکوک در این زمینه را از طریق شماره تلفن های ۸۸۹۰۵۵۵۱ ـ ۰۲۱ ، ۳۶۲۷۰۰۰۷ـ۰۲۶ ، فاکس ۸۸۹۲۲۲۵۴ـ۰۲۱ ،آدرس فضای مجازی  noet_bot@، همچنین پست الکترونیکی hefazatazmon@sanjesh.org و یا سایت سازمان به نشانی www.sanjesh.org به این سازمان اعلام نموده تا اقدامات و پیگیری لازم بعمل آید.

index

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

کارت شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۶

برای ورود به سایت رسمی سازمان سنجش آموزش کشور و دریافت کارت شرکت در کنکور سراسری سال ۹۶ بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

کارت شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۶

index