Tag: آزمون‌هاي سراسري

سودجويي تا کجا؟

 سودجويي، تجارت، اشتغال و انواع و اقسام واژگاني از اين دست به سهم خود عبارات و مفاهيمي ارزشمندند و هر يک مي‌توانند کارکردهاي فردي و اجتماعي مفيد و سودمندانه‌اي داشته باشند و به ثروت‌هاي مادي و معنوي يک جامعه بيفزايند و موجبات رشد و پیشرفت آن را فراهم آورند؛

اما مشکل اينجاست که در برخي از موارد، اين  «سودجويي» و تجارت پيشگي، جايگاه خويش را گم مي‌کند و افرادي با استفاده از شعار معروف «هدف، وسيله را توجيه مي‌کند» (اگر نه به زبان و بيان، ولي در عمل) به جايي مي‌رسند که مي‌خواهند از ارزش‌هاي اخلاقي جامعه گذر کرده و به هر نحو ممکن به سود سرشار و بادآورده‌اي در آشفته‌بازار تبليغات نابسامان برسند.

images

ادامه نوشته