Tag: آزمون‌

این بار متفاوت بخوانیم

مرور به روش تست‌زنی

شما همیشه ابتدا درس خواندید و سپس از خودتان امتحان گرفتید (تست زدید).سعی کنید این بار به شیوه ای متفاوت متفاوت عمل کنید.

ابتدا تست بزنید و سپس درس بخوانید. به این ترتیب از مطالبی که قبلاً خواندید فقط تست بزنید؛ زیرا از راه تست‌زنی جزئیات مطالب را بیش‌تر متوجه می‌شوید و یادگیری ناقص شما در هر مطلب بخوبی مشخص می‌شود.

index

ادامه نوشته