خوب است برای ایجاد این هماهنگی در منزل شرایطی شبیهبه آزمون سراسری به وجود بیاورید و ساعتی که زمان آن قابل تنظیم است را در نظربگیرید و به تعدادی سؤال با زمانی مشخص پاسخ دهید.

images

ادامه نوشته