Tag: اجابت دعا

بخواه و مأیوس نشو

سلام

بدان همان کسی‌که گنج‌های آسمان‌ها و زمین را در اختیار دارد به تو اجازه دعا و درخواست را داده است و اجابت آن را نیز تضمین نمودهاست.به تو امر کرده است که از او بخواهی تا عطا کند.  از او درخواست رحمت نمائی تا رحمتش را بر تو فروفرستد.

خداوند بین تو و خودش کسی را قرار نداده است تا حجاب و فاصله باشد. تو را مجبور نساخته است که به واسطه ای پناه ببری. او در آن‌جا که فضاحت و رسوائی سزاوار توست ، رسوایت نساخته و برای بازگشت و قبول توبه شرائط سنگینی قائل نشده است.

تو را از رحمتش مایوس نساخته است. بلکه بازگشت تو را ،  حسنه و نیکی قرار داده است. او  گناه و بدی تو را یک و نیکی‌ات را ده به حساب آورده است و درِ توبه و بازگشت و عذرخواهی را به رویت گشوده است.

index

ادامه نوشته