Tag: اردوی درسی

یک کتاب، چند کیلومتر؟!

اوایل خوب می‌‌خواند و خوب هم نتیجه می‌‌گرفت. وقتی مشغول مطالعه و درس خواندن می‌‌شد خستگی نمی‌‌فهمید. امّا حالا ورقش برگشته بود. خیلی زود خسته می‌شد، هنوز زمان مطالعه به نیمه نرسیده بود احساس می‌کرد تمام انرژی اش تخلیه شده است و باید استراحت کند.

دوستان ، معلّمین، مشاوران و هرکسی که او را می‌ شناخت توصیه و سفارشی کرده بودند امّا اصل مشکل این بود که نمی‌دانست مشکل چیست؟

index

ادامه نوشته