Tag: ارزش های اخلاقی

مچاله امّا …

اگر دوستی یک اسکناس ده‏هزارتومانی تا خورده ، خط افتاده ، مچاله و رنگ و رو رفته به شما هدیه کند آیا آن را قبول می‏کنید؟ حتماً پاسخ شما به این پرسش‏ مثبت است و نهایتاً اضافه می‏کنید که: چه فرقی می‏کند ده ‏هزار تومانی مچاله شده هم ده‏ هزار تومان استو از ارزش آن کم نمی‏شود. پاسخ‏تان دقیق و منطقی است.

امّا این اصل مهم و کلیدی را همواره به خاطر داشته باشید که شما نیز گاهی در مسیر زندگی مچاله و تا خورده می‏شوید. این اصلاً اهمّیّتی ندارد. زیرا شما هرگز ارزش خود را از دست نمی‏دهید. شما همواره برای آنان که دوستتان دارند با ارزش اید. پس هیچ وقت فراموش نکنید که شما وجودی با ارزش و استثنایی هستید.

images