Tag: استناد حسین احمدی

محیط مناسب برای مطالعه

الف- محل مطالعه

1- اتاقی اختصاصی برای مطالعه برای خودتان تعیین کنید: زیرا استفاده از یک مکان ثابت، باعث آمادگی ذهنی برای تمرکز حواس در حین مطالعه می‌شود. پس اتاقی را انتخاب کنید که پس از مطالعه بتوان آن‌چه را هنگام مطالعه به کار گرفته‌اید، همان‌گونه که هست در جای خود رها نمایید! اگر اتاقی داشته باشید که وسایل  شما دست نخورده در آن باقی بماند و مجبور نباشید روی میز را برای شخص دیگری خالی کنید، می‌توانید بدون مقدمه و به محض نشستن پشت میز غرق مطالعه شوید.


2- محلی را انتخاب کنید که در آن صدای متفرقه، موجب حواس‌پرتی شما نشود و حتی می‌توانید پشت در اتاقتان عبارت «وارد نشوید» را نصب کنید تا اعضای خانواده عادت کنند در ساعات مطالعه، شما را آسوده گذاشته، صداهای اضافی را به حداقل برسانند.

123

ادامه نوشته