Tag: امنیت واقعی و پایدار

سلسله مراتب نیازها

سلام

تا قبل از آبراهام مازلو ،  توجّه اغلب روان‌شناسان به انسان فقط از نقطه نظر نیازهای مادی و جسمانی او بود. امّا وی با تاکید بر «بُعد معنوی»، نبازهای انسان را در ابعادی دیگر گسترش داد و طبقه‌بندی کرد.

مازلو  در طبقه‌بندی جدید خود ، پس از نیازهای جسمانی، نیاز به امنیّت را در سلسله مراتب نیازهای انسان قرار داد. همه ما از لحظه‌ی تولّد نیاز به امنیّت را با تمام وجود خود احساس کرده‌ایم. کودک برای عینیّت بخشیدن به این نیاز به دامان مادر پناه می‌برد و … . امّا چگونه باید احساس امنیّت واقعی و پایدار را در خود ایجاد کنیم؟

index

ادامه نوشته