Tag: امور علمی

پیام روز: فقط بشنو!

سلام

 فراوان شنیده‌اید نقل قول‌هایی را که معمولاً بیان کننده‌ی نظرات و تجربیّات شخصی افراد هستند. عباراتی که معمولاً با  «یکی از دوستانم …» ، «بچه‏ ها…» ، «یکی از معلّم‌های مدرسه‌مان …» ، «یکی از رتبه برترهای آزمون سراسری …» شروع می‌شوند.

اگرچه شنیدن و استفاده از تجربیّات شخصی دیگرانی که قبل از ما راهی را پیموده‌اند و مسیری را پشت سر گذاشته‌اند کاری پسندیده و ارزشمند است امّا بنا کردن بنیان فعّالیّت و پایه ریزی اساس کار به ویژه امور علمی بر مبنای این تجربه‌های شخصی کاری منطقی و اصولی نیست.

این نکته کلیدی را همواره به خاطر داشته باشید که برای آن که فعّالیّت و تلاش درسی به گونه‌ای باشد که بتوان از آن برای موفّقیّت پایه و اساسی محکم ساخت ، باید راهکارها را از متخصّصین و کارشناسان آموخت و البتّه با تجربه‌های شخصی آمیخت. این همان کاری است که موفّق ها انجام می‌دهند.

images

منبع:سایت گزینه دو