Tag: امیرالمۆمنین علی ابن ابی طالب (علیه السلام)

مهمترین زیربناهای موفقیت در فرمایشات امیرالمۆمنین علی ابن ابی طالب(علیه السلام)

هر فردی در زندگی شخصی و اجتماعی خود خواهان به دست آوردن موفقیت در تمامی مراحل زندگی می باشد. اگر چه خیلی از افراد ممکن است روش هایی را بر گزینید که میزان موفقیت شان کاهش یابد ولی آنچه که برای هر انسان مهم می باشد پیمودن راه های کسب موفقیت و افزایش کارایی در شغل ، تحصیل ، درآمد و … می باشد. حال اگر راه های به دست آوردن موفقیت از زبان فرد آگاه بیان شود ، درصد خطایش به صفر می رسد و موفقیت با آن حتمی می شود. موارد زیر از جمله مواردی است که امیرالمۆمنین علی ابن ابی طالب(علیه السلام) در برخی از فرمایشات خود برای  افزایش بهره وری و موفقیت در تمام امور به آن تأکید داشتند.

علاقه مندی شخصی

 اگر می خواهید با پیمودن مسیری به موفقیت دست پیدا کند سعی کنید در ابتدا علایق شخصی خود را در نظر بگیرید فردی را در نظر بگیرید که از نظر اکثر اطرافیان فردی موفق می باشد اما خود فرد به کاری که می کند . هیچ گونه  علاقه ای نداشته باشد در این صورت میل به خوشبختی و احساس موفق بودن در آن فرد به صورت کامل ارضا نمی شود و همیشه آن فرد احساس می کند که گم شده ای در زندگی اش دارد و جای خالی چیزی را در زندگی احساس می کند . هم چنین اگرکسی به کاری علاقه نداشته باشد فهم و درک او هم در آن کار پایین می آید  و انگیزه او برای موفقیت کامل در آن کار نیز به حد مطلوب خود نمی رسد .

حضرت امیر دراین باره می فرمایند :

« ان القلوب شهوه و اقبالا وادبارا فاتو ها من قبل شهوتها و اقبالها فان القلوب اذ اکره عمی »[1]

«بی گمان قلب ها دارای میل ها و روی کردن ها و پشت کردن هاست پس دل ها را به کار بگیرید از روی میل آنها و روی کردن آنها  زیرا قلب اگر وادار شود به کاری که نمی خواهد کور گردد »

بنابراین حضرت امیر مبتنی بر این عقیده بودند و هیچگاه کسی را مجبور به انجام کاری که خلاف میل و علاقه آنهاست نمی کردند

« لیس لی ان احملکم علی ما تکرهون »[2]

« من حق ندارم ( یا وظیفه ندارم یا نمی توانم ) شما را به کاری که میل ندارید وادار سازم »

ali 110

ادامه نوشته