Tag: انگیزه و انرژی مثبت

کلید درِ گنج صاحب هنر!

سلام

همه‌ی ما عادت به گفت‌وگو و درد دل داریم.

واقعیّت آن است که هرگاه فرصتی چنین کارهایی دست دهد ، سعی می‌کنیم بدون توجّه به فایده یا ضرری که ممکن است از این رهگذر نصیب‌مان شود ، سفره‌ی دل را می‌گشاییم و رشته‌ی سخن را در دست می‌گیریم.

اگرچه ممکن است این رفتار ، مناسب جاها و فضاهایی خاص باشد امّا به هیچ وجه مناسب شرایط فعلی داوطلبان آزمون سراسری نیست.

index

ادامه نوشته

متحوّل شو ، موفّق باش!

سلام

 تحول عبارت است از یک تغییر و دگرگونی گسترده که می‌تواند مثبت و سازنده و یا گاهی به‌شدت منفی و مخرب باشد.

اما صحبت الان ما تحول مثبت است یعنی تغییرات و دگرگونی‌های سازنده‌ای که فضای امروز و فردای ما را دگرگون و آکنده از شوق و امید و انگیزه و انرژی مثبت می‌کنند.

positive

ادامه نوشته