Tag: اهداف بزرگ

من ، تو ، دیگران … ، نتیجه!

سلام

 انتخاب درست کسانی‌که با آن‌ها زندگی می‌کنید، کار می‌کنید و تعامل دارید، بیش‌تر از هر عامل دیگری بر احساسات و موفّقیّت شما تاثیر می‌گذارد.

از همین امروز تصمیم بگیرید که با افراد برنده‌، شاد، خوش‌بین و کسانی که در زندگی اهداف بزرگ دارند معاشرت کنید. به‌هر شکلی که می‌توانید از افرادی که اندیشه‌ی منفی دارند و یا گفتار و رفتارشان حسّ و انرژی منفی منتقل می‌کند دوری کنید.

 images

ادامه نوشته