Tag: اهداف میان مدت

آرام آرام تغییر کنید!!!

نکته بسیار کلیدی و مهمی که در این مطلب کوتاه قصد داریم به آن اشاره کنیم این است که برای عمل به تصمیمات جدید و رسیدن به اهداف آینده باید تغییراتی را در برنامه ی زندگی خود ایجاد کنیم، در این صورت باید آرام آرام تغییر کرد.

تغییرات ناگهانی در بیشتر اوقات با خرابی خسارت همراه هستند؛ ولی اگر تغییر تدریجی، مداوم و با برنامه باشد، در مسیر خود کمتر با مقاومت رو برو می شود . از طرف دیگر راحت تر و سریع تر مورد پذیرش واقع می شود.

To-Do List Change Word Dry Erase Board Improve

ادامه نوشته