Tag: اهداف کوتاه‌مدت

به اهداف خود فکر کنید

انسان‌ها در زندگی دو نوع هدف دارند:

  1. اهداف کوتاه‌مدت
  2. اهداف بلندمدت

اگر در انتخاب اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت درست عمل کنیم، این اهداف در جهت همدیگر هستند و برعکس اگر در انتخاب آن‌ها دقت نشود، جلوی پیشرفت ما را می‌گیرد.

فرض کنید هدف بلندمدت شما کسب مدرک دکتری در رشته‌ی تحصیلی مورد نظرتان است. در صورتی می‌توانید به این مهم دست یابید که این هدف بلندمدت را به اهداف کوچک‌تر تقسیم کنید. باید بدانید که تنها از این راه به هدف خود می‌رسید. درواقع با تقسیم هدف، شما به اهداف کوتاه‌مدت خود دست می‌یابید و نقشه‌ی حرکت شما مشخص می‌‌شود.

Clear strategy and leadership solutions

ادامه نوشته