Tag: اهمیت خواب در دوران کنکور

بزرگ امّا نه خیلی مشکل!

«مشکلات زیادی داشتم که موفّق به حلِّ آن‌ها شده‌ام. شاید روزگاری از وجود آن همه سختی و نابسامانی رنج می‌بردم ، امّا امروز اغلب آن‌ها را حل شده می‌بینم و همین سراسر وجودم را غرق در آرامش می‌کند. ولی این آرامش دوام چندانی ندارد. زیرا به خاطر می‌آورم که بزرگ ترین مشکلم هنوز حل نشده باقی مانده است.» سکوت کرد و این سکوت طولانی شد.

مشاورمان پرسید:«و این مشکل چیست؟»

گویی خجالت می‌کشید. همانطور که سرش پایین بودگفت:«خواب»

سرش را بلند کرد و گفت:«باور کنید نمی‌خواهم زیاد بخوابم ، ساعت هم کوک می‌کنم امّا وقتی زنگ می‌زند انگار از دنیا رفته‌ام ، هیچ چیز نمی‌شنوم. به همین دلیل از کارهایم عقب می‌افتم و به زحمت از عهده‌ی جبران آن‌ها برمی‌آیم.» انتظار را در چشم همه می‌شد دید. به نظر می‌آمد خیلی‌ها این مشکل را دارند.

index

ادامه نوشته