Tag: برنامه‌ی صحیح مطالعه و مرور

نیم‌سال دوم را با بازنگری عملکرد گذشته‌تان آغاز کنید

نیم‌سال دوم سال تحصیلی به عبارت دیگر دوره‌ی پند گرفتن از عملکرد گذشته و هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی صحیح در آینده است؛

چرا که این دوره نسبت به نیم‌سال اول از لحاظ محتوایی و زمانی، مهم‌تر است و در برنامه‌ی نیم‌سال دوم، در برنامه ها و بودجه بندی آزمون های آزمایشی ایستگاه‌های مهم مطالعاتی برای جبران ضعف‌ها و تقویت نقاط قوت و یادگیری از اشتباهات گذشته وجود دارد.

Highway sign - Learning from mistakes

ادامه نوشته