Tag: برنامه‌ی منظم

روش‌های صحیح مطالعه برای آمادگی در امتحانات

خواندن همراه با نوشتن

مطالعه فرایندی فعال و پویا است و برای نیل به این هدف باید از تمام حواس خود برای درک صحیح مطالب استفاده کرد. باید با چشمان خود مطالب را خواند و در زمان مورد نیاز آن را بلند بلند ادا کرد و نکات مهم را یادداشت کرد تا هم با مطالب مورد مطالعه درگیر شد و حضوری فعال و همه‌جانبه در یادگیری داشت و هم در وقت مورد نیاز خصوصاً قبل از امتحان بتوان از روی نوشته‌ها مرور کرد و خیلی سریع مطالب مهم را مجدداً به خاطر سپرد.

خط کشیدن زیر نکات مهم

روش صحیح خط کشیدن زیر نکات مهم به این صورت است که باید ابتدا مطالب را خواند و مفهوم را کاملاً درک کرد و سپس زیر نکات مهم خط کشید، نه آن‌که در کتاب به دنبال نکات مهم گشت تا زیر آن خط کشید.

حاشیه‌نویسی

این روش هم روش مهمی برای درک عمیق مطالب و خواندن کتاب درسی نیست ولی می‌توان برای یادگیری مطالبی که اهمیت زیادی دارند مورد توجه قرار داد.

books

ادامه نوشته