Tag: برنامه رزی

انجام درست کار درست

برخی از دانشآموزان بر این باورند که صرفاً درس خواندن و افزایش ساعات مطالعاتی کار درستی محسوب میشود. آیا درس خواندن بدون برنامه ریزی صحیح و اصولی و بدون رعایت کردن روند مطالعاتی و تعادل مطالعاتی کار درستی است؟ چگونه میتوان کار درست را به نحو درست انجام داد؟

کار درست برای دانشآموزان یعنی درس خواندن برای رسیدن به هدف اما انجام درست کار درست یعنی طی کردن پلههای مراحل مطالعه برای رسیدن به ساعات مطالعاتی مفید.انجام درست کار درست یعنی مرور کردن مطالب خواندهشدهی روز قبل و بعد از آن خواندن مباحث جدید.

هر هفته، ساعاتی از وقت دانشآموز صرف خواندن درسهای اختصاصی و قسمتی دیگر صرف خواندن درسهای عمومی میشود. این کار درست است اما انجام درست کار درست یعنی برقراری تعادل میان خواندن درسهای اختصاصی و عمومی.

کار درست یعنی درس خواندن اما انجام درست کار درست یعنی یادداشت کردن ساعات و برنامهی مطالعاتی در دفتر برنامهریزی و مقایسهی هفتههای مطالعاتی با هم.

کار درست یعنی سنجیدن خود در آزمونها اما انجام درست کار درست یعنی تحلیل نکات مهمی که از تستهای آزمون استخراج میکنید و در کتاب خودآموزی مینویسید.

آیا شما در کنار کار درست، انجام درست کار درست را مد نظر قرار میدهید؟

به یاد داشته باشید که روش انجام کار است که در نهایت موفقیت را رقم میزند، نه مقدار کار. بنابراین فرامش نکنید که برای رسیدن به اهدافتان باید روش درستی برای انجام کارها داشته باشید.

do-what-is-right