Tag: برنامه ریزی،کنکور93

ویژگی های یک برنامه ریزی درسی خوب برای کنکور 93 و مراحل برنامه ریزی

یك برنامه ریزی خوب دارای ویژگی های متعددی است كه در این مقاله به اختصار به چند مورد کلیدی از آن ها اشاره می شود :

1-    قابل انعطاف باشد یعنی طوری تنظیم شود كه در برخورد با حوادث و اتفاقات پیش بینی نشده انعطاف پذیر و قابل اجرا باشد.

2-    مناسب با حال فرد باشد.

3-    اولویت های درسی در آن کاملا مشخص گردد.

4-    برای مطالعهﻱ هر درس وقت كافی منظور گردد.

 bbbqqq

 

ادامه نوشته