Tag: برنامه مطالعاتی هفتگی

برای موفقیت چه چیزی کم داری؟

موفقیت، برنامه می‌خواهد که آن را داری(برنامه مطالعاتی هفتگی).

موفقیت، مسیر روشن و شفاف برای حرکت می‌خواهد که آن را نیز داری(بودجه بندی آزمون های آزمایشی).

موفقیت، منابع آزموده‌شده می‌خواهد که داری..

انگیزه می‌خواهد که داری.

تلاش و سخت‌کوشی می‌خواهد که داری. ممکن است شدت و ضعف داشته باشد ولی مطمئن باش، آن را حتماً داری، چون اگر نداشتی تا این‌جا پیشروی نمی‌کردی.

images

ادامه نوشته