Tag: برنامه ی درسی

از فرمول «بیش از چهل» استفاده کنید

فرمول «بیش از چهل» می‌گوید شما چهل ساعت در هفته مطالعه می‌کنید تا به موفقیت برسید.

این موفقیت در هر درس رابطه‌ی مستقیم با ساعت مطالعه‌ای دارد که به آن درس اختصاص می‌دهید.هر چه بیش‌تر از چهل ساعت مطالعه کنید موفقیت به شما نزدیک‌تر است.اگر فقط چهل ساعت تلاش کنید همه‌ی کار شما این است که به تراز مطلوب و مورد نظر خود در آزمون های آزمایشی برسید.

هر یک ساعتی که بیش‌تر از چهل ساعت مطالعه می‌کنید، نوعی پیشرفت در برنامه‌ی خود به وجود می‌آورید که بتدریج باعث موفقیت بیش‌تر شما می‌شود.بنابراین سعی کنید هنگام مطالعه، وقت تلف نکنید. نکته‌ی کلیدی این است: «در تمام مدتی که مطالعه می‌کنید واقعاً مشغول مطالعه کردن باشید.»

images